– Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg. Regeringen har satsat två miljarder per år för att öka bemanningen. Nu ser vi resultaten, säger äldreministern Åsa Regnér i ett pressmedelande.

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen påbörjades i juli 2015. I dag presenterade Socialstyrelsen, som fördelar medlen, en uppföljning av 2016 års stimulansmedel.

Enligt myndigheten har merparten av pengarna gått till att finansiera ungefär 5 000 årsarbetare i olika yrkeskategorier hos kommunala och enskilda utförare av äldreomsorg. Siffrorna skiljer sig inte nämnvärt från hur det såg ut under 2015.

Med årsarbetare menas antalet anställda om alla hade jobbat heltid. Två anställda som arbetar halvtid blir en årsarbetare.

Flest undersköterskor

Kommunerna har framför allt anställt fler undersköterskor (3 245 årsarbetare), men också vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282), arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124).

Några kommuner har dessutom satsat på dietister, kock, kallskänka eller vårdhundsförare.

Stimulansmedlen har även använts för att höja sysselsättningsgraden för personalen.

Enligt kommunernas redovisningar har stimulanspengarna lett till:

  • Förbättrad kontinuitet i bemanningen.
  • Bättre nattbemanning.
  • Team för trygg hemgång efter sjukhusvistelse.
  • Förbättrat arbete med aktiviteter för en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorginsatser, såväl enskilt som i grupp.

Ökad kvalitet

Socialstyrelsens uppföljning visar att i de verksamheter som använt sig av pengarna har de bidragit till ökad kvalitet och trygghet för den enskilde. Personalen har fått utrymme att tillbringa mer tid med de äldre.

I stort sett är kommunerna positiva till satsningen, men de uttrycker en viss oro för att bemanningen kommer att minska när stimulansmedlen upphör. Några kommuner har dock redovisat att stimulansmedlen gjort det möjligt att pröva nya arbetssätt som planeras att permanentas vid satsningens slut.

Även i år och nästa år kommer cirka två miljarder kronor att betalas ut i statsbidrag för att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen.