– Vår bedömning är att nyttan med prostatacancerscreening i dagsläget inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna. Det finns en risk att screening skulle kunna göra alltför stor skada i form av överdiagnostik, överbehandling och biverkningar, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen och ordförande i screeningrådet, i ett pressmeddelande.

Risk för överdiagnostisering

Den största nackdelen med screening med PSA-prov är att många män skulle riskera att diagnostiseras och behandlas trots att deras cancer aldrig skulle ha utvecklats till någon allvarlig sjukdom.

En svensk studie visar att det på 14 års sikt är mer än tio gånger så många män som överdiagnostiseras med en icke dödlig prostatacancer än som undviker död på grund av screening.

Drabbas av biverkningar

De flesta som behandlas drabbas av erektionsproblem. Urinläckage och andtarmsbesvär är också vanliga biverkningar som försämrar livskvaliteten.

Överdiagnostiken beror på att PSA-provet inte är tillräckligt träffsäkert. Socialstyrelsen har med hjälp av expertmyndigheten Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utrett kunskapsläget för ett stort antal kompletterade tester. Men slutsatsen är att det ännu saknas tillräckligt vetenskapligt stöd för hur dessa tester skulle påverka utfallet av screening.

Informera om för- och nackdelar

Liksom tidigare avråder inte Socialstyrelsen från PSA-testning. Däremot rekommenderar myndigheten att de män som vill testa sig ska informeras om provets för- och nackdelar.

Socialstyreslens rekommendation är nu ute på öppen remiss fram till den 9 maj. En slutlig version kommer till hösten.