Sedan 13 år arbetar mödravård, barnhälsovård och tandvård i Västerbotten med gemensamma mål för att främja folkhälsan hos barn och ungdomar. Samarbetet är grunden i den så kallade Salut-satsningen som startade som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet.

Börjar tidigt

Det hälsofrämjande arbetet börjar redan när barnet ligger i magen genom hälsosamtal på mödravården med föräldrarna och följer sedan barnet genom olika satsningar inom barnhälsovård, skola och tandvård.

Bland annat använder sig vården av gemensamt frågeformulär kring levnadsvanor. Det innehåller bland annat frågor kring hur mycket frukt och grönt de äter och motionsvanor till exempel. Utifrån svaren blir det lättare för de olika vårdgivarna att ge information och stöd vid behov.

– När alla har gemensamma mål och säger samma sak till föräldrarna blir vården effektiv, säger Eva Eurenius på enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och hälsoutvecklare vid Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.

Hon är en av forskarna bakom en nyligen publicerad studie som utvärderat effekten av Salut. När de jämförde kvinnor och barn som fått ta del av satsningen med en grupp som fick den ordinarie mödra-och barnhälsovården såg de att de gravida i Salutgruppen behövde mindre vård och barnen mådde bättre direkt efter födseln.

Sparar tusentals kronor

Vidare kunde forskarna med hjälp av hälsoekonomiska beräkningar visa att vårdkostnaderna minskade med drygt 11 000 kronor per mamma och barn under graviditet, födelse och barnets första levnadsår.

Studien är publicerat i den webbaserade tidskriften British Medical Journal Open. Forskarna fortsätter att nu följa de långsiktiga resultaten av satsningen.