– I biomedicinska analytikernas yrkesetiska kod ingår att ansvara för hela den analytiska processen. Vi är den yrkesgrupp som kanske bäst av alla vet hur man gör kvalitetskontroller och följer upp dem.

Det säger Åsa Gyberg-Karlsson som till vardags arbetar på blodcentralen vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Men hon sitter även med i Statens medicinsk-etiska råd, Smer, och i biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL:s etiska kommitté.

Under den pågående världskonferensen för biomedicinska analytiker, IFBLS, i Florens visar hon upp en poster om vikten av att medvetandegöra de etiska frågeställningar som uppstår i vården när patienter använder sig av ny teknik för att mäta den egna hälsan.

Rapport om etiska dilemman

I fjol presenterade Smer en rapport om just detta. Åsa Gyberg Karlsson satt med i arbetsgruppen som stod bakom resultaten. I Florens har hon valt att lyfta fram några av de etiska dilemman som hon anser att personal inom vården bör vara uppmärksam på i samband med användandet av teknik för egenmätning av hälsan.

  • Hur ska exempelvis patienter som utfört egenmätningar prioriteras i vården? Ska de gå före andra som inte har tillgång till samma teknik?
  • Hur ser man till att patienten utför mätningarna på rätt sätt?
  • Hur skyddas patientens integritet?
  • Vem ska ansvara för kvaliteten, vården eller patienten själv?

Finns inge enkla svar

– Det finns inga enkla svar på de här frågorna, men i flera fall har biomedicinska analytikerna den kunskap som behövs för att lösa flera av dem. Exempelvis när det gäller att säkra kvaliteten på de kroppsnära tekniker och hälsoappar som används och kommer att användas i vården, säger Åsa Gyberg Karlsson.

Hon anser också att biomedicinska analytikerna borde kunna ha en nyckelroll när det gäller att informera patienterna och se till att de verkligen förstår hur de ska använda tekniken och tolka resultaten.

– Vi har teknisk och medicinsk kunskap. Och vi är duktiga på att kommunicera, eftersom vi kan vårt ämne. Kan man något är det alltid lättare förklara det. Vi kan visa såväl sjukvårdspersonal som patienter hur man använder den nya tekniken och dessutom gör det på ett kvalitetssäkert sätt.