Varje år kartlägger Socialstyrelsen regionernas tillgång till legitimerad vårdpersonal. Årets genomgång visar att det saknas erfarna sjuksköterskor, och framför allt specialistutbildade, i hela landet.

När det gäller grundutbildade är det bara en region – Jönköping - som uppger att tillgången är i ”balans”. Alla andra uppger ”brist”.

Medvetna satsningar

Varför Region Jönköping sticker ut på ett positivt sätt kan bero på olika satsningar som gjorts under senare år, enligt Marcus Lundgren, HR-strateg i regionen. Han nämner bland annat ett uppskattat introduktionsprogram, en nybildad kompetensförsörjningsenhet som medvetet jobbar med att attrahera bristyrken och goda kontakter med högskolan.

Under förra året tillsvidareanställde Region Jönköping 275 sjuksköterskor, samtidigt som 239 slutade. Vissa enheter och geografiska platser har svårare än andra att rekrytera, berättar Marcus Lundgren.

– Generellt finns det dock sökande på de flesta annonser för tillsvidareanställda. Men när det gäller sommarvikarier så är det svårare, säger han.

Fler nya räcker inte

Enligt Socialstyrelsen ökade antalet utfärdade sjuksköterskelegitimationer med 12 procent mellan 2014 och 2018. Men samtidigt som det fylls på med nya slutar många erfarna på grund av pensionsgångar och missnöje med den offentliga vårdens löneläge och pressade arbetsmiljö.

På många håll har detta skapat en obalans. Region Uppsala är en av flera regioner som nämner att det blivit allt svårare att behålla ”skickliga medarbetare” och att det krävs längre introduktion och högre bemanning per vårdplats när fler oerfarna anställs i deras ställe.

Region Kronoberg kommenterar att bristen på sjuksköterskor, och framför allt specialister, enligt deras analys beror på dålig planering under de senaste tio åren.

”Våra nyanställda har en betydligt högre frånvaro på grund av föräldraledigheter än vad den generation som lämnar oss med pension hade i slutet av sin yrkesbana”, skriver Region Kronoberg i en kommentar.

Brist i andra yrkesgrupper

Biomedicinska analytiker är också en yrkesgrupp som nästan alla regioner har brist på. Även barnmorskor och röntgensjuksköterskor saknas på många håll.

Region Dalarna nämner att dygnet runt-verksamheterna har svårast att behålla personal på grund av arbetstidsvillkoren och sammanfattar sin situation såhär:

”Stor rörlighet bland bristyrkena på grund av stor efterfrågan på marknaden. Andra orsaker kan vara bristande arbetsmiljö, brister i arbetsvillkoren och bristande introduktion på grund av avsaknad av erfarna kolleger samt tidsbrist”.