Utredda fall

Barnmorska kritiseras för att inte ha tillkallat läkare

Fostret dog i livmodern och patienten anmälde sin barnmorska till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Barnmorskan får kritik för bristande dokumentationen och för att hon inte låtit en läkare bedöma patienten.

12 juni 2018

Ärendet gäller en patient vars foster dog i livmodern. Hon var en riskpatient; högt blodtryck, huvudvärk, hade burit barnet över 41 veckor och hon upplevde att fostrets rörelser hade minskat. Trots det tillkallades inte läkare.

Det borde barnmorskan ha gjort, skriver Ivo i sin utredning. Hennes handläggning anses bristfällig och inte förenlig med god och sakkunnig vård.

Förlossningen kom inte i gång och barnmorskan genomförde hinnsvepningar för att sätta igång den. Hinnsvepning är ett sätt att försöka få förlossningen att starta tidigare och används i fullgången tid. Ivo kritiserar inte det, men frågar sig om det var korrekt att utföra hinnsvepning tre gånger, trots Grupp B-streptokocker i urinen. Myndigheten saknar uppgifter om varför det gjordes och är kritisk till att kliniken inte har riktlinjer för hinnsvepning.

Skrev inte i journalen

Förutom att hon inte tillkallat läkare får barnmorskan kritik för sin bristande dokumentation. Hon skrev inte in i journalen varför hinnsvepningen gjordes. Att patienten sökt för minskade fosterrörelser och att en rörelseanamnes utförts journalfördes inte heller.

Ivo har motstridiga uppgifter att ta ställning till. Patienten, anmälaren, hävdar att hon tagit upp minskade fosterrörelser vid sitt sista besök på mödravården. Anteckningarna saknas, däremot säger barnmorskan i ett yttrande att hon genomfört en rörelseanamnes, men att fosterrörelserna inte bedömdes som avvikande.

En annan motstridig uppgift är den om på vems önskemål hinnsvepningen utfördes. Eftersom journalanteckningen saknas där också står ord emot ord och Ivo utreder inte vem som har rätt i den frågan.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-14200/2017-22

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida