Sexuellt överförbara sjukdomar

Få unga tar sexuella risker utomlands

Få unga tar sexuella risker utomlands
Endast fem procent av de unga uppgav i en undersökning att de hade haft oskyddat samlag med en tillfällig partner på senaste resan utomlands. Arkivbild: Mostphotos

Under det senaste decenniet har antalet unga vuxna svenskar som smittats med gonorréoch klamydia utomlands ökat. Men sett till det stora antalet unga som reser ärdet relativt få som tar sexuella risker under utlandsvistelsen, visar en barnmorskeavhandling.

Avhandlingen har skrivits av Mats Sundbeck, barnmorska och doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Han har lång yrkeserfarenhet från ungdomsmottagningar. Genom åren har han träffat många unga som kommit hem och varit oroliga efter att ha haft tillfälliga sexuella kontakter i samband med att de varit utomlands.

I en enkätundersökning bland slumpmässigt utvalda unga mellan 18 och 29 år har han försökt att ta reda på hur vanligt det är att unga har oskyddat sex när de befinner sig utomlands.

Fem procent har oskyddat sex

Resultatet visar att det inte är så vanligt som många kanske tror. Endast fem procent uppgav att de hade haft ett oskyddat samlag med en tillfällig partner under sin senaste utlandsresa.

Generellt tar män större risker än kvinnor när det gäller att ha tillfälliga partners eller flera partners under resan. Däremot är det vanligare bland kvinnor att inte använda kondom vid samlag med en tillfällig partner utomlands.

Svarsfrekvensen var relativt låg. Av 7 000 tillfrågade var det endast 46 procent som svarade på enkäten.

Mats Sundbeck disputerade på avhandlingen ”Sexual risk-taking behaviour among youth and young adults while travelling abroad” vid Lunds Universitet den 20 maj.

– Det är inte bra. Framför allt unga har blivit mindre och mindre benägna att svara på den här typen av enkäter. Motsvarande sexvaneundersökningar med ungdomar i Sverige har endast haft en svarsfrekvens på 25 procent, säger Mats Sundbeck till Vårdfokus.

Men vad innebär det för resultatet, att färre än hälften har svarat?

– Vi vet att män och lågutbildade generellt sett svarar i lägre utsträckning än kvinnor. Hur det påverkat resultatet vet vi inte. Vi har inte gjort den typen av analys. Däremot vet vi från andra studier att det i dag finns kvinnor som medvetet skippar kondomen. I Sverige ses graviditet som ett större hot än sexuellt överförbara sjukdomar. Därför tycker många att det är tillräckligt att skydda sig med p-piller.

Andra riskfaktorer

Mats Sundbecks studier visar att oavsett kön är riskerna för att ha oskyddat sex störst bland dem som dricker sig berusade, använder narkotika eller är ute på långtidsresor. Det är också vanligare bland män med invandrarbakgrund och/eller sämre mental hälsa.

Även den personliga karaktären spelar in. Hos vissa personer, framför allt kvinnor, är sökandet efter spänning och sensationer en drivkraft som gör att de tar större sexuella risker.

Mats Sundbeck anser att man bör göra mer för att öka kondomanvändningen i allmänhet, men i synnerhet bland unga kvinnor. Exempelvis genom att på ungdomsmottagningar och vaccinationscentraler ge extra information till de grupper av unga som visat sig ta störst risker.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida