Prevention

Lönsamt att främja hälsan hos barn

Lönsamt att främja hälsan hos barn
Det hälsofrämjande arbetet bland gravida och barn har sparat pengar. Arkivbild. Getty Images

Västerbotten har minskat vårdkostnaderna för gravida och barn med tusentals kronor genom tidiga och ihållande satsningar på folkhälsan. Det visar en utvärdering av den hälsofrämjande satsningen Salut.

Sedan 13 år arbetar mödravård, barnhälsovård och tandvård i Västerbotten med gemensamma mål för att främja folkhälsan hos barn och ungdomar. Samarbetet är grunden i den så kallade Salut-satsningen som startade som ett svar på ökad förekomst av övervikt, fetma och karies hos barn och ungdomar i länet.

Börjar tidigt

Det hälsofrämjande arbetet börjar redan när barnet ligger i magen genom hälsosamtal på mödravården med föräldrarna och följer sedan barnet genom olika satsningar inom barnhälsovård, skola och tandvård.

Bland annat använder sig vården av gemensamt frågeformulär kring levnadsvanor. Det innehåller bland annat frågor kring hur mycket frukt och grönt de äter och motionsvanor till exempel. Utifrån svaren blir det lättare för de olika vårdgivarna att ge information och stöd vid behov.

– När alla har gemensamma mål och säger samma sak till föräldrarna blir vården effektiv, säger Eva Eurenius på enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och hälsoutvecklare vid Folkhälsoenheten, Västerbottens läns landsting.

Hon är en av forskarna bakom en nyligen publicerad studie som utvärderat effekten av Salut. När de jämförde kvinnor och barn som fått ta del av satsningen med en grupp som fick den ordinarie mödra-och barnhälsovården såg de att de gravida i Salutgruppen behövde mindre vård och barnen mådde bättre direkt efter födseln.

Sparar tusentals kronor

Vidare kunde forskarna med hjälp av hälsoekonomiska beräkningar visa att vårdkostnaderna minskade med drygt 11 000 kronor per mamma och barn under graviditet, födelse och barnets första levnadsår.

Studien är publicerat i den webbaserade tidskriften British Medical Journal Open. Forskarna fortsätter att nu följa de långsiktiga resultaten av satsningen.

Det här är Salut

  • hälsosatsning för barn och ungdomar i Västerbotten.
  • utvecklar och stärker hälsofrämjande insatser inom mödrahälsovård, barnhälsovård, tandvård, förskolor och skolor och bygger på samverkan dem emellan.
  • prioriterar de nationella folhälsomågen: trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och goda matvanor.
  • måler är stödja varje barn och dess föräldrar under hela uppväxttiden med start under graviditeten då barnet ännu är ofött.
  • har fått sitt namn från ordet ”salutogen” då en grundtanke är att främja processer som ger barn och deras föräldrar en möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och förmåga att förbättra.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida