Kollektivavtal

Arbetstiderna kortas på specialistavdelningar i Skåne

Arbetstiderna kortas på specialistavdelningar i Skåne
Vuxen- och barnakuten i Malmö kommer under året att få en ny arbetstidsmodell som Vårdförbundet förhandlat fram med regionen. Övriga akutmottagningar i regionen får samma modell. Foto: Anders Olsson

Vårdförbundet har i dag enats med Region Skåne om en gemensam kvotbaserad arbetstidsmodell på regionens intensivvårdsavdelningar, akutmottagningar, neonatalavdelningar och operations- och anestesienheter.

28 januari 2019

– Det känns bra. Vi tror att de flesta kommer att bli nöjda, säger Anna Malm, ombudsman vid Vårdförbundets avdelning i Skåne och en av dem som suttit med under förhandlingarna.

 Enligt Vårdförbundet ordförande i Skåne, Dana Breicht, ska avtalet ses som ett första steg i en rad åtgärder som krävs för att Region Skåne ska lyckas lösa det allt större kompetensbortfallet i vården.

Dana Breicht är ordförande i Vårdförbundets avdelning i Skåne. Foto: Ulf Huett

– En samtidig satsning på kompetensförsörjnings- och bemanningsfrågor är ett måste för att avtalen ska få avsedd effekt för våra medlemmar. Dessutom måste det till en attraktiv löneutveckling med reell möjlighet till lönekarriär samt minst en fördubbling av AST tjänster (akademisk specialisttjänstgöring). Det är de grundförutsättningar som behövs för att kunna locka ny och behålla erfaren personal, säger hon till Vårdfokus.

I december 2016 tecknade Vårdförbundet ett centralt avtal med Sveriges kommuner och landsting, SKL, som innebar att stora förbättringar för medlemmar som arbetar natt inom landstingen fördes in i ett nationellt kollektivavtal.

Några veckor senare kom Vårdförbundet i Skåne överens med Region Skåne om ett regionalt nattavtal med ännu bättre villkor. Veckoarbetstiden för ständig nattjänstgöring sänktes till 32 timmar. Blandad tjänstgöring dag/natt gav också kortare arbetstid, om än inte lika mycket.

Hade redan bättre schema

Problemet var att man på många specialenheter, exempelvis inom intensivvården, operation och neonatal, sedan länge har haft ännu bättre arbetstidsmodeller. Där var medlemmarna inte speciellt intresserade av det nya avtalet, som i praktiken skulle innebära en försämring för dem. Vårdförbundet och regionledningen kom därför överens om att förhandla om dessa enheter separat.

Först nu, drygt två år senare, finns en överenskommelse på plats. Att det tagit så lång tid beror bland annat på att det finns en uppsjö av lokalt anpassade modeller på sjukhusen i Skåne och på olika typer av avdelningar.

På vissa arbetsplatser finns avtal med Vårdförbundet. Men lika ofta saknas skriftliga överenskommelser, vilket gör det möjligt för arbetsgivare att säga upp villkor från en dag till en annan. Vårdförbundet har inte bara förhandlat med arbetsgivaren utan också lyssnat på vad medarbetarna och de förtroendevalde ute på arbetsplatserna haft att säga.

I korthet bygger den nya modellen på ett system med timbanker där olika tider på dygnet och helger värderas mer än övrig tid. Tre gånger om året ska arbetsgivaren tillsammans med de fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen stämma av tidbankerna.

Olika kvoter

Kvoterna ser lite olika ut beroende på vilken verksamhet som respektive ramavtal gäller för. De som exempelvis arbetar på intensivvårdsavdelningarna i Skåne kommer även med det nya avtalet att få ett något förmånligare avtal än de som arbetar på akutmottagningarna.

– Vi hade helst velat att samma kvoter skulle gälla över hela linjen, vilket arbetsgivaren inte gått med på. Men överlag har vi fått till ett bättre avtal än tidigare inom alla verksamheter, säger Anna Malm.

Exakt hur veckoarbetstiden kommer att se ut är inte helt enkelt att svara på. Lokalt ska arbetsgivaren tillsammans med de förtroendevalda på respektive enhet eller avdelning komma överens om man vad man ska premiera, ständig nattjänstgöring eller att arbeta blandat dag och natt. Med det första alternativet kommer de som enbart arbetar natt att få kortast veckoarbetstid. De som arbetar blandat tjänar på den senare modellen.

– Veckoarbetstiden kommer att variera beroende på hur schemat ser ut för varje enskild individ. Men på gruppnivå kommer alla att tjäna på det här jämfört med hur det ser ut i dag, säger Anna Malm.

I Skåne finns åtta sjukhus som regionen ansvarar för. Hittills har exempelvis de som arbetar på intensiven i Ystad, Lund eller Malmö haft olika avtal eller arbetstidsmodeller. Det har alltså lönat sig mer att arbeta på en ort än en annan.

Regionövergripande

Med den nya överenskommelsen kommer alla iva-enheter i Skåne att få ett och samma avtal. Samma sak kommer att gälla för akutmottagningarna, (inklusive barnakuten), operations- och anestesienheterna och neonatalavdelningarna. Enda undantaget är operation i Lund och neonatalavdelningen i Malmö som behåller redan tecknade avtal.

– Som förbund kommer vi att kunna hålla mycket bättre koll på hur arbetsgivaren hanterar de olika delarna i avtalen. Vi kommer även att ha en årlig uppföljning. Dessutom kommer de förtroendevalda på arbetsplatserna att få ett stort inflytande över hur avtalen ska tillämpas ute i verksamheterna, säger Anna Malm.

De nya avtalen införs i två etapper men ska vara införda i hela regionen senast den 31 december i år.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida