Omvårdnadsforskning

Hon tog sin forskning till hemsjukvården

Hon tog sin forskning till hemsjukvården
-Samtalen måste ha ett jämlikt förhållningssätt, säger Åsa Dorell, sjuksköterska.

Hälsostödjande familjesamtal införs i Örnsköldsvik efter att en avhandling visat goda resultat. Anhöriga till äldre på särskilda boenden kan efter samtal som leds av sjuksköterskor få mindre dåligt samvete och en känsla av tröst.

Att ha en närstående som bor på ett särskilt boende för äldre kan innebära en lättnad, men också dåligt samvete, skuld, maktlöshet och sorg. Om de närstående får hälsostödjande familjesamtal med en sjuksköterska kan de efter samtalen känna förbättrat välbefinnande och en kvarstående känsla av tröst.

Det visar sjuksköterskan Åsa Dorells avhandling som presenterades i dagarna vid Umeå universitet.

Svår upplevelse

– Det kan vara en svår upplevelse att ha en familjemedlem på ett särskilt boende för äldre. Men i hälsostödjandesamtal delar familjemedlemmar med sig av sina upplevelser, vilket leder till att föreställningar och perspektiv förändras. Familjens förutsättningar att förlika sig med situationen förbättras, säger Åsa Dorell.

Hon har intervjuat närstående som deltagit i hälsostödjande familjesamtal. De fick också besvara formulär om hur familjen hanterade situationen, deras välbefinnande och livskvalitet. Även sjuksköterskorna som ledde samtalen intervjuades om sina upplevelser.

Blev lyssnade på

Uppföljande intervjuer visade att deltagarna kände sig synliggjorda och lyssnade på. De fick lättare att prata med varandra, bättre förståelse av situationen och det dåliga samvetet lättade något.

Sjuksköterskorna i studien upplevde samtalen som en effektiv omvårdnadshandling. Samtalen gav bättre förståelse för familjens situation.

Åsa Dorell att det här är ett fungerande sätt att utvidga omvårdnaden, från att enbart den boende till att innefatta familj och närstående.

– Den samtalsledande rollen och att lyssna aktivt för att främja familjens berättande kan vara ovant för sjuksköterskor, som är vana vid att ge information och råd. Det är centralt att de här samtalen är icke-hierarkiska och har ett jämlikt förhållningssätt.

Nytta i verksamheten

Tack vare Åsa Dorells forskning ska de hälsostödjande familjesamtalen införas som ett erbjudande inom Örnsköldsviks hemsjukvård. Hon har doktorerat med delfinansiering av kommunen i projektet Kunskapsnod.

Gemensamt för doktoranderna är att de forskar inom områden där kommunen har uttryckt ett utvecklingsbehov och att fältstudierna görs i verksamheten.

– Det känns bra att en satsning leder till konktret verksamhetsnytta för oss., säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende i Örnsköldsvik.

Åsa Dorell kommer att kunna dela med sig av sina kunskaper på sitt nya jobba som  verksamhetsutvecklare och mentor för hemsjukvårdens sjuksköterskor i kommunen.

Fakta

  • 24 närstående ingick i interventionen och fick hälsostödjande samtal. 22 deltog i uppföljningen.
  • 3 sjuksköterskor deltog och intervjuades
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida