Patientsäkerhet och arbetsmiljö

Sjuksköterskornas arbetsmiljö avgörande för patientsäkerheten

Sjuksköterskornas arbetsmiljö avgörande för patientsäkerheten
Lisa Smeds Alenius disputerar den 22 januari. Foto: Stefan Zimmerman

Hur sjuksköterskorna upplever sin arbetsmiljö är avgörande för kvaliteten på vården. När sjuksköterskorna själva bedömer att patientsäkerheten är hög visar objektiva mått att risken för att patienter ska dö verkligen minskar.

Det visar en ny avhandling av sjuksköterskan och doktoranden Lisa Smeds Alenius vid Karolinska institutet i Solna.

Avhandlingen bygger på data från den svenska delen av det internationella och EU-finansierade projektet RN4cast, Registered nurse forcasting.

11 000 sjuksköterskor

I studien har 11 000 sjuksköterskor på medicinska och kirurgiska avdelningar på samtliga sjukhus i Sverige svarat på frågor om arbetsmiljö, bemanning och patientsäkerhet. Avhandlingen bygger även på uppgifter från det nationella patientregistret och data om sjukhusen.

Vårdfokus har vid ett flertal tillfällen skrivit om den uppmärksammade RN4cast-studien, som förutom Sverige inkluderar ytterligare elva länder i Europa. Den har bland annat visat att med färre sjuksköterskor ökar mortalitet, sjukhusrelaterade infektioner och återinskrivningar medan patienternas nöjdhet minskar.

Tydlig koppling

Det Lisa Smeds Alenius visar i sin avhandling är att det också finns en tydlig koppling mellan hur sjuksköterskorna upplever sin arbetsmiljö och hur patientsäker vården är.

Storleken på sjukhuset eller var det är placerat, exempelvis på en mindre ort eller i en storstad, visar sig inte ha någon större inverkan på deras bedömning av arbetsmiljön, sin arbetssituation eller vårdkvaliteten på avdelningen.

Deras bedömningar av patientsäkerheten är i stället kopplade till att:

  • de upplever att sjukhusledningen prioriterar patientsäkerhet
  • det finns ett stödjande ledarskap
  • det finns ett bra samarbete med läkarna
  • det finns tillräckligt med personal och resurser på avdelningen

Föga förvånande inverkar den sista punkten, det vill säga tillgången på personal och resurser, mest på deras bedömning av patientsäkerheten.

Att uppleva en sak är inte detsamma som att det verkligen är så. När bristen på sjuksköterskor och neddragningar inom vården beskrivs i medierna brukar såväl läkare som sjuksköterskor beskriva hur patientsäkerheten blir lidande. Sjukhusledningen brukar slå tillbaka och förklara att så inte är fallet.

Duktiga på att bedöma

Men resultaten i Lisa Smeds Alenius avhandling visar att de som är närmast patienterna också är duktiga på att avgöra hur säker vården är.

Utmärkt patientsäkerhet och vårdkvalitet, enligt sjuksköterskornas betygsättning, är nämligen relaterade till betydligt lägre odds för att patienter ska avlida inom 30 dagar efter inskrivning.

Sambandet mellan deras subjektiva bedömningar och det objektiva patientsäkerhetsmåttet är signifikant, det vill säga statistiskt säkerställt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida