Remissvar på läkemedelsföreskriften

Delegeringsbråket splittrar vården

Delegeringsbråket splittrar vården
Vem ska sköta läkemedlen? Alla i vårdteamet tycker olika om delegeringsfrågan nu när remissvaren skickats in. Bild: Mostphotos

Sjuksköterskorna ser stora hot mot patientsäkerheten. Läkarna oroar sig inte så mycket. Undersköterskorna känner sig nedvärderade av sina kolleger och önskar en egen legitimation. Åsikterna går isär om de nya läkemedelsreglerna. 

14 oktober 2016

I morgon går remisstiden ut för de hundratalet organisationer som ska tycka till om Socialstyrelsens förslag på ny läkemedelsföreskrift. Ambitionen med föreskriften är att öka patientsäkerheten och en rad krav ställs på läkare och sjuksköterskor att ta mer ansvar för ordinationer, dokumentation och uppföljning.

Laddad fråga

Men den fråga som blivit rena dynamiten för sjuksköterskor är att Socialstyrelsen vill avskaffa förbudet mot att delegera läkemedelshantering till annan personal på sjukhusen. Frågan är inte alls lika laddad bland läkarna, som principiellt inte har något emot delegering.

– Nej, men det måste vara tydligt vem som ansvarar för att de som får delegering har tillräcklig kompetens. Delegeringar får aldrig påverka patientsäkerheten negativt, säger Emma Spak, på Läkarförbundet.

Två timmars kurs räcker inte

Läkarförbundet är kritiska till att Socialstyrelsen i underlaget till förslaget lyfter fram en utbildning som redan finns i dag, som är två timmar.

– Risken är att de pekar ut ett exempel som sedan blir norm. Vi tror inte att en utbildning på två, tre timmar räcker. Vi vill inte att kompetensen som behövs ska nedvärderas på det viset, säger Emma Spak.

I läkarkåren har frågan om delegering inte väckt lika starka reaktioner som hos sjuksköterskorna. Läkarna bollar med större lugn tillbaka ansvaret till verksamhetscheferna.

– De är alltid ansvariga för att personalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter.

Ingen tillit till vårdgivarna

Från Vårdförbundet märks en större oro för att vårdgivarna inte kommer att säkerställa kompetensen, utan att situationen riskerar att utvecklas i slutenvården på motsvarande sätt som i hemsjukvården, där sjuksköterskor på många ställen tvingas delegera utan att hinna följa upp sina kollegers kunskaper.

– Delegeringsdelen i förslaget är inte tillräckligt underbyggd och därför bör Socialstyrelsen vänta med den förändringen i föreskriften. Många andra delar är positiva för patientsäkerheten och kan införas nu. Men våra medlemmar är oroade för att tvingas in i samma delegeringssituation som i hemsjukvården. På grund av personalbristen tvingas de delegera för att vara anställningsbara, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Hon tycker att sjuksköterskornas oro är befogad. I hemsjukvården löser delegeringen i dag personalbristen och sjuksköterskorna pressas till att delegera, enligt Sineva Ribeiro.

Helt emot delegeringsdelen

Vårdförbundet vill att konsekvenserna för patientsäkerheten utreds innan delegeringen släpps fri i en föreskrift.

Vidare vill Vårdförbundet att delegeringsfrågan i läkemedelsföreskriften hanteras tillsammans med delegeringsföreskriften som Socialstyrelsen nu har börjat omarbeta. Förbundet har uppfattat det som att Socialstyrelsen överväger att ta bort delegeringsföreskrifterna.

– Vad händer då med de restriktioner som finns idag om att delegering bara är tillåten i undantagsfall och att man inte får delegera för att lösa brist på personal av ekonomiska skäl, säger Sineva Ribeiro.

Två statliga utredningar

I teamen runt patienterna på sjukhusen har även undersköterskorna en avgörande roll för vårdens kvalitet. Socialstyrelsen, med landstingen och två statliga utredningar i ryggen, ser att undersköterskorna inte utnyttjas fullt ut i sjukvården och att det nuvarande delegeringsförbudet sätter käppar i hjulet för det.

Denna tilltro till undersköterskornas kompetens inom läkemedel och farmakologi har inte delats av sjuksköterskorna i debatten. Och den häftiga kritiken har gjort stämningen mellan sjuksköterskor och undersköterskor spänd.

”Förslaget skapar grupperingar och svåra motsättningar mellan yrkesprofessionerna som på många sätt påverkas av sjuksköterskors negativa aktioner och negligerande av undersköterskors kunskaper och kompetens. Många undersköterskor har reagerat med att de känner sig kränkta”, skriver yrkesföreningen Sveriges undersköterskor och specialistundersköterskor i sitt remissvar.

Splittring mellan yrkena

Föreningen tycker att förslaget orsakar splittring mellan yrkesprofessionerna. De håller med Socialstyrelsen om att undersköterskornas kompetens inte används rätt, men tycker inte att delegering är lösningen. De vill istället se en nationell utbildning, som inte spretar som de anser att dagens utbildningar gör. De föreslår en ny legitimerad profession som bär ansvar för läkemedel, på liknande sätt som det finns i Finland och Norge.

Vägen dit skulle enligt yrkesföreningen kunna vara att undersköterskor går en kompletterande utbildning i farmakologi och läkemedelsberäkning, liknande den som sjuksköterskor med utomeuropeisk utbildning kan gå.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ser också hur förslaget slår in en kil mellan yrkesgrupperna.

– Våra medlemmar är jättetrötta på att tvingas delegera i hemsjukvården utan att ha möjligheter att hinna kontrollera och följa upp, säger hon.

Vill se ny legitimation

Undersköterskornas fackförbund Kommunal håller med Socialstyrelsen om att läkemedelshantering bör vara möjlig att delegera till undersköterskor i slutenvården. Men de vill först och främst se att legitimation införs för undersköterskor och menar att det kan göra delegering onödigt.

Kommunal vill att det ska finnas tydliga krav på vad som ska ingå i undersköterskornas kompetens. Vägen dit är enligt förbundet ett nationellt vård- och omsorgsprogram som leder till yrkesexamen och legitimation, som skulle leda till ett kollektivt förtroende för undersköterskor som yrkesgrupp.

Eftersom det är mest undersköterskor som hanterar läkemedel i omsorgen och har mest kontinuerlig kontakt med de vård- eller omsorgsbehövande finns det uppenbara fördelar med en sådan standardisering, skriver Kommunal i sitt remissvar.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom anestesi och intensivvård tycker att delegeringsdelen i föreskriften är dåligt underbyggd och är starkt kritiska. De menar att sjuksköterskespecialistkunskap krävs för att administrera de läkemedel som oftast ges intravenöst och parallellt inom anestesi- och intensivvård. De önskar att dessa vårdområden undantas från delegering, på samma sätt som Socialstyrelsen redan gjort undantag för ambulansvården.

Patientföreningarna

Patientföreningen Reumatikerförbundet tycker att det finns en poäng med att öppna upp för delegering av fler uppgifter i vården, men vill att det blir glasklart vem som har rätt att utföra vissa arbetsuppgifter. En huvudregel förbundet lyfter är att den som iordningställer ett läkemedel även ska vara den som överlämnar det, för att patientsäkerheten ska vara hög.

Pensionärernas riksorganisation, PRO, tycker att det nya förslaget bidrar till en mer jämlik använding av läkemedel och en ökad patientsäkerhet. De går inte in på delegeringsfrågans eventuella betydelse för patientsäkerheten i sitt remissvar, men understryker att läkemedelsbehandling av multisjuka äldre måste förbättras.

Tummen upp!

Dessa delar i förslaget tycker Vårdförbundet är bra:

  • Uppdelningen mellan administrering och överlämning av läkemedel.
  • Att vårdgivaren ska säkerställa kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering.
  • Lämplighetsbedömning vid ordination.
  • Ökade krav ordinationer med generella direktiv.
  • Att sjuksköterskor får justera doser av exempelvis insulin och blodförtunnande läkemedel.
  • Ökade krav på kontroll vid iordningsställande av läkemedel.
  • Att det införs ett krav på rimlighetsbedömning av ordinationer.
  • Kontroller av kontinuerliga infusioner blir obligatoriska.
  • Att patienter som kan får sköta sin pågående läkemedelsbehandling, även som inskriven på sjukhus.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida