Hot och våld i vården

Vanligt att vårdpersonal utsätts för brott i yrket

Vanligt att vårdpersonal utsätts för brott i yrket
Antalet personer som utsattes för yrkesrelaterade brott har ökat de senaste åren. Vårdpersonal är särskilt utsatt. En markant ökning syns framför allt i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen. Arkivbild: Mostphotos

Sjuksköterskor och annan personal inom hälso- och sjukvård är bland de mest utsatta för yrkesrelaterad brottslighet, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet. Att ha makt över andra ses som en riskfaktor. 

Totalt uppgav 3,2 procent av förvärvsarbetande i åldern 20–64 att de hade utsatts för något brott som var relaterat till yrket. Men hur många som drabbas skiljer sig stort mellan olika typer av branscher.

  • Inom bevaknings- och säkerhetsyrken, till exempel polis och väktare, uppger 21 procent att de blivit utsatta.
  • Inom socialt arbete uppger 14 procent att de hade utsatts för något yrkesrelaterat brott.
  • Den tredje mest utsatta yrkesgruppen hör till hälso- och sjukvården, såsom sjuksköterskor och vårdbiträden, där 6 procent uppger att de utsatts.

Makt över andra innebär risk

– En större utsatthet i dessa yrkesgrupper har troligen att göra med yrkets karaktär. Att ha direktkontakt med andra än sina kollegor, särskilt potentiellt aggressiva personer, samt att utöva kontroll eller makt över andra verkar öka risken att utsättas för hot och våld i arbetet, säger Elisabeth Nordén, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.

Totalt sett är kvinnor mer utsatta än män. Problemet är som störst bland 25-34?åringar, och minskar sedan med åldern.  Personer med utländsk bakgrund, främst svenskfödda med utrikesfödda föräldrar, drabbas också oftare.

Fler högutbildade i högriskyrke

Samtidigt visar rapporten att utsattheten för yrkesrelaterade brott ökar med utbildningsnivå; förgymnasialt utbildade uppger minst utsatthet och eftergymnasialt utbildade mest.

Skillnaderna i utsatthet mellan olika befolkningsgrupper kan delvis handla om andelen som arbetar inom ett högriskyrke.

Sexualbrott vanligare

Antalet personer som utsattes för yrkesrelaterade brott har ökat under åren 2008-2016, och utvecklingen har sett likartad ut för kvinnor och män. En markant ökning syns framför allt i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott på arbetsplatsen.

– Ökningen hänger samman med en generell uppgång i andelen kvinnor som uppger att de utsatts för sexualbrott. Förutom en faktisk ökning i yrkesrelaterade sexualbrott kan det delvis handla om att minskad tolerans för sexualbrott leder till att fler berättar vad de varit med om, säger Elisabeth Nordén.

Ses som del av arbetet

Nästan tre av fyra yrkesrelaterade brott polisanmäls aldrig.

  • Det som anmäls oftast är rån, av vilka 67 procent anmäls.
  • Misshandel anmäls i 33 procent av fallen.
  • För hot och trakasserier är motsvarande siffror 26 respektive 23 procent.
  • Av sexualbrotten anmäls endast 13 procent.

Det främsta skälet till att inte polisanmäla, uppges vara att händelsen ses som en del av arbetet. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida