Psykisk hälsa

Så påverkas studenters självkänsla av sociala medier

Så påverkas studenters självkänsla av sociala medier
Unga kvinnor med dålig självkänsla och negativ kroppsuppfattning påverkas mer av sociala medier, enligt ett examensarbete från högskolan i Borås. Arkivbild: Mostphotos

Två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Borås har gjort en enkät bland studenterna på högskolan och hittat ett samband mellan mellan lägre självkänsla och mer användning av sociala medier. Och kvinnor påverkas mest.

Molly Thor och Emma Lilja går båda sista terminen på sjuksköterskeprogrammet i Borås. Inför sista utbildningsdagen nu på fredag har de gjort ett examensarbete om sambanden mellan unga vuxnas psykiska hälsa, självkänsla, kroppsuppfattning och påverkan av sociala medier.

De delade ut enkäter till sammanlagt 117 studenter på utbildningarna för ekonomer, organisations- och personalutvecklare samt sjuksköterskor. Eftersom Molly Thor och Emma Lilja var med i klassrummen när studenterna skrev sina svar blev svarsfrekvensen hög. Hela 114 av 117 studenter deltog.

Molly Thor och Emma Lilja tar examen på fredag. Foto: Henrik Grönberg

Resultaten visar att studenter som värderar sin egen självkänsla lågt och har en negativ uppfattning om sin egen kropp påverkas mer av sociala medier jämfört med dem som har god självkänsla och positiv kroppsuppfattning. De använder också sociala medier i större utsträckning.

Tydligt samband

Studenterna fick svara på fyra olika enkäter om självkänslan, hur de ser på sin kropp, i vilken utsträckning de använder sociala medier och hur de påverkas av dem. Studenternas psykiska hälsa mättes med en känd ångest- och depressionsskala – Hospital anxiety and depression scale.

När Molly Thor och Emma Lilja jämförde resultaten från enkäterna kunde de se ett tydligt samband mellan självkänslan, kroppsuppfattningen och i vilken utsträckning de påverkades av sociala medier.

Männen och kvinnorna använde sociala medier i samma omfattning. Men kvinnorna kände sig i högre grad påverkade av det de tog del av. De hade också en lägre självkänsla och en mer negativ uppfattning om sin kropp jämfört med männen. Fler kvinnor än män visade också upp tecken på ångestproblem.

Kvinnorna mådde sämre

– Skillnaderna var rätt så stora. Kvinnorna mådde sämre. Om det berodde på de sociala medierna kan vi inte svara på, men vi såg ett samband. Kvinnorna jämför sig i högre utsträckning med hur andra kvinnor är eller ser ut i sociala medier, säger Molly Thor.

I de forskningsartiklar som hon och Emma Lilja har gått igenom framgår att kvinnor ofta lägger mer tid på sitt utseende än män och i högre grad kopplar sitt eget värde som människa till hur de ser ut.

– Det är så många ideal i samhället – och på sociala medier – som man ska leva upp till som kvinna. På så sätt stämmer våra resultat överens med forskningen, säger Molly Thor.

Bemötandet i vården viktigt

Hon och Emma Lilja tror det är viktigt för alla sjuksköterskor att veta hur de ska bemöta unga vuxna som visar tecken på psykisk ohälsa, exempelvis på vårdcentraler, i skolhälsovården och på ungdomsmottagningarna.

– Men även för människor som är inlagda på sjukhus är det viktigt att sjuksköterskan kan ha öppen dialog om relationen till sin kropp och hur de använder och påverkas av sociala medier, säger Molly Thor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida