Tre motioner om ökat inflytande

Tre motioner om ökat inflytande
Tre motioner till årets kongress gäller ökat inflytande för Vårdförbundets studerandemedlemmar. Foto: Getty images

Om årets kongress säger JA kan Vårdförbundet i framtiden ha studenter både i förbundsstyrelsen och i lokala styrelser samt en heltidsanställd studentordförande.

Vid kongressen 2014 förtydligades studenternas roll i Vårdförbundet. Efter påtryckningar från ett kongressombud (den enda som var student) gjordes ett tillägg i det dokument som nu ligger till grund för förbundets organisationspolitik.

Där står det bland annat att ”studenter är kommande generationers ledare, medlemmar och förtroendevalda. Genom att fånga upp ett tidigt engagemang och satsa på denna grupp kan vi säkerställa medlemstillväxt”.

Inför årets kongress finns tre motioner att ta ställning till som kan öka studenternas inflytande. De föreslår:

MOTION #200 Alla lokalavdelningar med lärosäten ska ha studenter representerade vid sina styrelsesammanträden, med rätt att yttra sig men utan rösträtt.

MOTION #198 Vårdförbundet Students ordförande ska ha rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden. Med rätt att yttra sig men utan rösträtt.

MOTION #197 Studentstyrelsens ordförande blir anställd på heltid, i stället för att sköta sitt uppdrag ideellt vid sidan om heltidsstudier.

Liten ordlista

Kongress: Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riksdagen). Sammanträder vart fjärde år, nästa gång i maj. Består av 190 ombud som är demokratiskt valda och företräder Vårdförbundets medlemmar.?

Motion: Ett förslag till kongressen från en eller flera medlemmar i förbundet.

?Förbundsstyrelsen: Väljs av kongressen för att leda Vårdförbundet och jobba enligt kongressens beslut.?

Lokalavdelning: Vårdförbundet är uppdelat i 21 avdelningar med egna lokala styrelser som leder förbundets arbete lokalt. ?

Vårdförbundet Student: Vårdförbundets studentorganisation.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida