Vårdförbundet anmäler allt oftare

Förra året fyrdubblades anmälningarna från Vårdförbundet till Arbetsmiljöverket. Och ökningen ser ut att hålla i sig.

5 maj 2010

Vårdfokus har gått igenom antalet anmälningar om brister i arbetsmiljön från Vårdförbundets skyddsombud till Arbetsmiljöverket de senaste fyra åren. Det gäller anmälningar enligt 6 kap 6§a om så stora brister i arbetsmiljön att skyddsombuden vill att Arbets­miljöverket ska ingripa.?

Under 2009 blev det 19 sådana anmälningar från Vårdförbundets skyddsombud, fyra gånger så många som vart och ett av åren dessförinnan. Det första kvartalets anmälningar i år antyder att den höga nivån bibehålls. ?

Vad beror ökningen på? Flera faktorer har sannolikt påverkat. Men skyddsombuden tycks ha fått upp ögonen för att arbetsmiljölagen ger ett nytt och kraftfullt vapen när det gäller att hävda rätten till en hälsosam arbetsmiljö. Samtidigt har Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen börjat samarbeta de senaste två åren för att bättre kunna utöva tillsyn över vården. Och det är inget lösligt samarbete, ett avtal har skrivits under av de två generaldirektörerna. ?Även om samarbetet knappast har fått upp farten ännu rymmer avtalet höga ambitioner. Det handlar bland annat om att utbyta erfarenheter av hur man gör inspektioner, att faktiskt göra inspektioner tillsammans och att bilda gemensamma projektgrupper. ?

Åtminstone ett konkret exempel på samarbetet finns: inspektionerna på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge sommaren 2009. Framgångsrikt så till vida att myndigheterna har samarbetat och satt hårt mot hårt och krävt åtgärder. Mindre framgångsrikt eftersom de förelägganden som gjordes efter inspektionerna har fastnat i domstolen, överklagade av Karolinska Huddinge.

Marianne Kock, sektionsordförande för Vårdförbundet där, berättar att överbeläggningar var rutin.?

— Det hade gått så långt att man hade tre numrerade platser på patientrum som var avsedda för två, säger hon.?

Vårdförbundet uppmärksammade problemen redan ett par år tidigare och anmälde flera brister. Men sjuksköterskornas anmälningar hamnade i inspektörernas skrivbordslådor. Det var först när några läkare på sjukhuset någon gång under 2008 också tröttnade och anmälde missförhållandena som det började hända saker.??

Det var nu Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens lokala inspektörer bestämde sig för att göra ett antal inspektioner. Efter en föranmäld inspektion tillsammans med facken och sjukhusledningen i slutet av maj genomförde Arbetsmiljöverkets och Socialstyrelsens inspektörer i Stockholm fyra oanmälda inspektioner under sommaren — en av dem nattetid.?

Resultatet var nedslående. För att undvika böter på 500 000 kronor krävde Socialstyrelsens inspektör att sjukhuset skulle åtgärda brister i bemanning, lokaler och utrustning, se till att patientsäkerhetsrisker undanröjs vid brist på akut- och intensivvårdplatser, se till att vårdpersonalen har rätt kompetens (patienter utlokaliseras ofta till ”fel” vårdavdelning) och att se till att det finns basala hygienrutiner också på natten.?

Arbetsmiljöverkets inspektör Leif Åkerberg var heller inte nådig. Han återupprepade det gamla kravet på minst 80 centimeter mellan sängarna och krävde att sjukhuset inför varje överbeläggning skulle undersöka om det finns någon risk för att en anställd ska drabbas av ohälsa eller olycksfall.?

Sjukhuset fick hela hösten 2009 på sig att genomföra förbättringar, men i december konstaterade inspektörerna att det mesta återstod att göra.?

I januari tog Arbetsmiljö­verket till storsläggan: senast den 1 mars skulle sängarna stå med 80 centimeters mellanrum och en riskanalys skulle göras varje gång en överbeläggning skedde. Varje gång sjukhuset överträdde villkoren skulle man böta 300 000 kronor.?

Men sjukhuset satte sig på tvären och överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. Och så länge det ligger där kan Arbetsmiljöverket inte göra något.?

— Jag är bakbunden. Jag får inte ha kontakt med vare sig arbetsgivar- eller arbetstagarparten, säger Leif Åkerberg.??

Domstolsprocesser tar tid. Torben Vincentsen, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket i Stockholm, tror inte att deras ärende kommer att tas upp före sommaren. Då har det gått mer än ett år sedan inspektionerna gjordes.

Innebär då sjukhusledningens förhalande ett misslyckande? ?

Marianne Kock på Vårdförbundet i Huddinge tycker inte det. Äntligen har problemet kommit upp på bordet. Och allt fackligt arbete tar tid, säger hon.

Därför arbetar man nu vidare i andra forum. Överbeläggningarna diskuteras på flera olika sätt. En särskild arbetsgrupp (”Robin Hood-gruppen”) med läkare i olika chefspositioner arbetar med att disponera om vårdplatser. Det har blivit ok att öppna nya vårdavdelningar.?

Plötsligt har man också börjat diskutera farhågor för bristande omvårdnad av vissa patienter. Marianne Kock verkar närmast förvånad över att det som är en specifik sjuksköterskeuppgift, alltså omvårdnaden, har kommit ”på bordet”.?

— Det är kanske det som är mest riskfyllt, nämligen att patienter placeras på avdelningar där personalen inte är specialister på deras sjukdom. Det känns bra att inte allt handlar om medicin, att också omvårdnaden sätts i fokus, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida