Forskning

SBU: Otillräckliga bevis för skakvåld

SBU: Otillräckliga bevis för skakvåld
– Om ett spädbarn skakas kan det få enormt drastiska konsekvenser för resten av livet och även leda till döden, sade barnläkaren och en av utredarna, Göran Elinder, på dagens presskonferens om SBU:s rapport om skakvåld. Arkivbild: Colourbox

Tre typiska skador har tidigare bedömts räcka för att visa att spädbarn utsatts för skakvåld. Men enligt en ny granskning är forskningen för svag för att bevisa att skadorna måste bero på skakvåld.

26 oktober 2016

Tidigare ansågs skakvåld mot spädbarn bevisat om barnet hade en ”triad” av skador: blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna samt hjärnpåverkan.

Skakvåld är mycket allvarligt och omdebatterat. Föräldrar i Sverige har först fällts och sedan friats av högre rättslig instans.

Efter den intensiva debatten internationellt och i Sverige valde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att granska den forskning som finns om triaden och skakvåld.

Otillräckligt underlag

I dag redovisas resultatet av SBU:s granskning. Det finns inte tillräckligt stort samband för att man ska kunna veta att skadorna orsakats av skakvåld, slår man fast. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

– Skakvåld kan orsaka triaden, men det finns annat som kan göra det också, säger Måns Rosén, som är en av utredarna, epidemiolog och tidigare SBU-chef.

Den forskning som finns på området är otillräcklig och SBU efterlyser mer forskning, registerföring av skadorna, och mer internationell samverkan.

Gått igenom 3 700 studier

SBU har gjort en genomgång av 3 700 studier kring sambandet mellan skakvåld mot spädbarn och förekomst av triaden. Men rapporten baseras främst på två av dem, som var de enda som bedömdes ha tillräcklig kvalitet.

De två studierna är båda franska och innehåller en mängd fall, 30 respektive 29, där skakvåld erkänts. Studier som inte innehöll bevittnat eller erkänt skakvåld togs inte med i granskningen.

– Det beror på att andra fall ofta byggt på om triaden av skador finns. Om vi sedan undersöker om triaden förekommit i dessa fall blir det bara ett cirkelresonemang, säger Måns Rosèn.

Kan finnas andra orsaker

Det kan finnas tillstånd eller händelser som kan ge upphov till flera eller alla delar av triaden. Även om de andra orsakerna är sällsynta är det viktigt att överväga dem vid utredningar om misstänkt skakvåld, skriver utredarna i rapporten.

I debatten tidigare har förts fram att förlossningsskador skulle kunna ge liknande symtom, liksom fall från skötbord, sängar eller soffor. SBU har inte undersökt eller analyserat vilka andra sjukdomar eller tillstånd skulle kunna leda till samma triad av skador.

Etisk fråga

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har utifrån SBU:s systematiska litteraturöversikt gjort en etisk analys.

Den centrala etiska frågan är hur barnets intressen på bästa sätt skyddas.

– Sjukvårdens personal bör vara fortsatt mycket observanta på skadorna, men försiktiga med att uttala sig om orsaken, eftersom SBU:s granskning visar att det inte går att dra en säker slutsats utifrån skadorna, säger Ingemar Engström, professor och sakkunnig i Smer.

Ta över det rättsliga arbetet

Den kliniska utredningen och behandlingen av skadorna måste ske med full kraft och Smer poängterar också hur viktig dokumentationen är.

– Men det är inte sjukvårdens arbete att avgöra vad som orsakat skadorna. Sjukvården ska inte ta över rättsapparatens roll, och undersökningsrum får inte förvandlas till förhörsrum.

Men svenska barnläkarföreningen tycker att SBU:s genomgång är otillräcklig. Svenska barnläkarföreningen menar att rapportens brister kan medföra risker för att barn inte får ett tillräckligt skydd.

Kritik från barnläkarföreningen

Barnläkarföreningen har hittills ansett att diagnosen skakvåld är tillräckligt vetenskapligt bevisad, liksom den amerikanska barnläkarföreningen.

Kritiken mot rapporten gäller att den inte är förankrad i den kliniska vardagen, att begreppet abusive head trauma bör användas och att SBU inte granskat andra förklaringar till varför skadorna uppstått.

Barnläkarföreningen vill se nationella riktlinjer för medicinsk handläggning av barn som misstänks ha blivit utsatta för våld.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida