Smittskyddet för mers stärks i Sverige

Smittskyddet för mers stärks i Sverige
I Sydkorea har mers-utbrottet skördat 36 dödsoffer. Trots att inga fall har rapporterats i Sverige blir mers nu anmälningspliktigt. Arkivbild: TT

Mers-coronavirus är tillagt i Smittskyddsförordningen och är från och med 1 augusti en anmälningspliktig sjukdom.

Globalt sett har totalt 1 392 fall av mers bekräftats sedan sjukdomen började spridas 2012. Av dessa har 536 avlidit. Den absoluta majoriteten av fallen har rapporterats från den arabiska halvön.

Men sjukdomen sprids via resenärer, sedan 2014 har antalet rapporterade fall i världen ökat. Senaste land att drabbas var Sydkorea, där utbrottet nu anses vara över. I landet har totalt 186 människor smittats varav 36 har dött.

Allvarlig luftvägsinfektion

Inga fall har hittills påvisats i Sverige. Men viruset kan orsaka allvarlig luftvägsinfektion och vara livshotande, särskilt hos individer med riskfaktorer så som hög ålder, hjärt-kärlsjukdom och kronisk luftvägssjukdom.

Från och med den 1 augusti 2015 ingår mers i listan över anmälningspliktiga sjukdomar i svensk Smittskyddsförordning.

Folkhälsomyndighetens dokument ”Falldefinitioner vid anmälan enligt Smittskyddslagen” har uppdaterats med ett avsnitt om mers. Där listas kriterierna för att ett fall ska anses vara bekräftat. Skriften är i första hand riktad till infektionskliniker, smittskyddsläkare och mikrobiologiska laboratorier.

Får utfärda förhållningsregler

I Sverige finns cirka 60 anmälningspliktiga sjukdomar. För var och en finns det regler och anvisningar som behandlande läkare ska förhålla sig till. Det handlar bland annat om att anmäla sjukdomen till smittskyddsläkaren och att utfärda förhållningsregler för den smittade.

Den 1 juli 2015 övergick ansvaret för det samlade smittskyddsarbetet från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.

Uppdateringar av dokumentet med falldefinitioner sker vid behov och följer eventuella förändringar i Smittskyddsförordningen, metodutvecklingen inom mikrobiologisk diagnostik samt infektionsepidemiologi. Årets uppdatering berör sjukdomarna entamöba histolyticainfektion, kikhosta och mers.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida