Stora brister i vården av självmordsbenägna

Sedan flera år ska en anmälan göras enligt lex Maria för varje patient som har varit under vård och tagit livet av sig. Hittills visar utvärderingar skriande brister, bland annat i bedömningen av patienterna.

Skyldigheten att göra en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen då en patient har tagit sitt liv i vården, eller inom en månad efter ett vårdtillfälle, började gälla den 1 februari 2006. Sedan dess har 1251 självmord rapporterats in från vården, betydligt färre än vad som borde ha rapporterats.

En första utvärdering 2007 visade stora brister både i dokumentation, sui­cidbedömningar och efterlevnad av egna rutiner och eventuella vårdprogram.

I år planerar Socialstyrelsen att presentera en ny nationell uppföljning med alla inrapporterade fall mellan 2006 och 2008 som hinner komma in till april i år. Men det är inte mycket som talar för att några större förbättringar har skett. I september förra året presenterade nämligen den regionala tillsynsenheten i Stockholm en genomgång av alla anmälningar sedan 2006 från sju psykiatriska kliniker. Resultatet var i princip lika nedslående som den nationella utvärderingen.

I 71 procent av de 97 anmälningarna hade vården gjort egna händelseanalyser. Men när Socialstyrelsen analyserade samma ärenden hittade man brister dubbelt så ofta som vården, trots att samma verktyg användes.

Socialstyrelsens genomgång ledde i 41 procent av fallen till påpekanden och i 23 procent till kritik med krav på åtgärder. Bara vart tredje fall bedömdes vara bra skött.

Bland annat granskades suicidbedömningen. Den hade gjorts i två tredjedelar av fallen, men bara var fjärde bedömning var gjord på ett, enligt Socialstyrelsen, riktigt sätt.

– Just systematiska suicidbedömningar måste de bli bättre på, och att ta med de anhöriga. I vilket vårdprogram som än används står det hur oerhört viktigt det är att ha med anhöriga, men inte i något av de 97 ärendena framgick det av journalerna att man hade haft det, konstaterar Pia Welin på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm och ansvarig för undersökningen.

Men det brister inte bara i vården av självmordsnära patienter, utan också i hur vården sköter lex Maria-anmälningarna. 

 – Fortfarande får vi gå ut och påminna om vad en anmälan ska innehålla. Det är ett pedagogiskt problem, jag förstår inte varför vi inte når ut, säger Helena Silfverhielm, Socialstyrelsens psykiatriexpert.

Enligt föreskriften ska en lex Maria-anmälan göras inom två månader efter att ett självmord har inträffat i, eller i anslutning till, vården. Men det är inte ovanligt att det tar flera månader innan en anmälan når Socialstyrelsen. Sedan kan det ta upp till ett år innan ärendet är utrett och ett beslut är fattat. Enligt Helena Silfverhielm beror det på att Socialstyrelsen inte har fått tillräckligt mycket pengar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida