65 procent av barnmorskorna har svårt att tolka kurvorna

Vårdfackets enkät om ctg visar att över 65 procent av de svarande barnmorskorna anser att de ibland eller ofta hade svårt att tolka kurvorna. Som orsak uppgav 90 procent att det kan vara svårt att bedöma vad avvikelser står för.

Andra orsaker som barnmorskorna uppgav var att registreringen inte har pågått tillräckligt lång tid eller att kvaliteten på kurvan är dålig.

Nio procent av de barnmorskor som har mindre än fem års yrkeserfarenhet upplever ofta svårigheter att tolka ctg-mönstret, visar enkäten. Samtidigt anger 18 procent i den gruppen att de förlitar sig helt och hållet på ctg-kurvorna, mot knappt sju procent av barnmorskorna med längre tid i yrket. Av alla som svarade kombinerar 62 procent kurvor med andra iakttagelser.

De flesta skulle känna sig säkrare om de kunde diskutera med kolleger, få mer utbildning eller fortbildning, gärna i form av fallbeskrivningar, och mer tolkningsträning eller någon form av manual.

En barnmorska kommenterade att hon inte hade några problem med tolkningen, det är bara så att en del kurvor inte är lättbedömda och en annan konstaterade att kurvorna invaggar både barnmorskan men framför allt föräldrarna i en falsk trygghet. »Vi kan vara hur duktiga som helst på att tolka kurvor men det kommer alltid att hända saker som man inte hade kunnat förutse eller förbereda sig på med grundval i kurvorna«, skrev hon.

En barnmorska konstaterade frankt att hon skulle känna sig säkrare om ctg-apparaten gav henne en tolkning hon visste att hon kunde lita på, men en annan varnar för en övertro på att teknisk tolkning skulle vara säkrare. Risken är stor att man då missar andra obstetriska faktorer och hon litar i stället på kolleger eller erfarna läkare.

»Ibland har barnmorskor och läkare inte samma kultur i att tolka ctg-kurvorna, man kan fokusera på olika saker trots att vi har samma riktlinjer att följa. Om alla följde samma riktlinjer skulle det vara lättare«, skrev en barnmorska.
Tre av tio barnmorskor säger att de inte har några regelbundna genomgångar av ctg-kurvor på arbetsplatsen, sju av tio att de har det. En av dem kommenterar: »Morgonronden är stressig och få sitter med under hela ronden. Enstaka andra tillfällen var 2:a–4:e år.« En annan konstaterar att hon jobbar natt så hon får aldrig ta del av genomgångar.

Var femte barnmorska har inte någon intern- eller fortbildning på ctg på sin arbetsplats och nio procent svarar att de inte vet om det förekommer.
Totalt 160 barnmorskor svarade på enkäten. Av dem hade 44 mindre än fem år i yrket, 29 hade mellan fem och tio år och 87 hade mer än 10 år i yr-
ket.

 

LÄSTIPS!
Ingmarsson I och Ingmarsson E
Fosterövervakning med CTG
Studentlitteratur 2006

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida