”Regeringen är häpnadsväckande likgiltig för utsatta människor”

Att stifta en lag som uppenbarligen strider mot internationell rätt är lagtrots och en bristande respekt för FN:s institutioner, skriver miljöpartiet i sin motion till regeringens lagförslag om hälso- och sjukvård till asylsökande.

En ny lagstiftning som särbehandlar eller utestänger vissa grupper är inte förenlig med de mänskliga rättigheterna om lika värde och icke-diskriminering. Sverige har skrivit på ett otal mänskliga rättighetsdokument som erkänner rätten till bästa möjliga hälsa, en omfattande rättighet som förutsätter tillgång till medicinsk vård utan diskriminering.

Det skriver miljöpartiet i sin motion till prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl. och fortsätter:

Sverige är lagligt bundet att göra allt man kan. Lagförslaget som nekar asylsökande och papperslösa sjukvård bryter mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Papperslösa ska ha samma tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård som personer bosatta i landet.

Brister i respekt för internationell rätt

– Att föra in en paragraf om att vissa människor inte har rätt till vård i lagboken visar en bristande respekt för internationell rätt, för vårdpersonalen och för det allmänna rättsmedvetandet. Regeringen visar en häpnadsväckande likgiltighet både för utsatta människor och för de internationella konventioner Sverige har skrivit på, kommenterar Bodil Ceballos, miljöpartiets ledamot i utrikesutskottet.

Med tanke på den diskussion som förs både i media och bland allmänhet är det anmärkningsvärt att gömda flyktingars hälsosituation inte nämns i propositionen, skriver motionärerna som uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag där också de omfattas av lagen.

Ansvaret läggs på vårdpersonalen

I lagförslaget saknas bland annat också en diskussion om det etiska dilemmat som hälso- och sjukvårdens personal försätts i och att de i många fall inte kan arbeta utifrån den grundläggande principen om vård utifrån behov, skriver motionärerna. De påpekar att det inte ska vara vårdens uppgift att väga in faktorer som ekonomisk, social, politisk eller religiös tillhörighet, etnisk bakgrund, kön och liknande eller en persons status i förhållande till gällande utlänningslagstiftning.

– Lagens bokstav och den medicinska etiken ställs rakt emot varandra. Ansvaret för att gömda flyktingar får vård kommer att helt läggas på sjukvårdspersonalen, vilket är orimligt, säger Gunvor G Ericson, miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida