FN kritiserar Sverige för brott mot mänskliga rättigheter

- Det är ett problem att vi fördömer andra länder men själva bryter mot de mänskliga rättigheterna. Nu är det nödvändigt att Sverige tar till sig Paul Hunts kritik, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

FN:s särskilda rapportör för rätten till hälsa, Paul Hunt, har just lämnat över sin rapport om tillståndet för de mänskliga rättigheterna på hälsoområdet till Rådet för mänskliga rättigheter i Genéve. I den uppmanar han Sveriges regering att ompröva sin inställning och ge papperslösa och gömda samma rätt till subventionerad hälso- och sjukvård som resten av befolkningen.

– Många kroniskt sjuka skulle behöva vård. Gravida får ingen mödravård och barnet sedan ingen barnhälsovård, exemplifierar Anna-Karin Eklund.

Redan då Paul Hunt för drygt ett år sedan besökte Sverige för att granska hur de mänskliga rättigheterna efterlevs på hälsoområdet kritiserade han regeringen för att gömda och papperslösa migranter förvägras vård som inte anses akut.

Rädda för att söka vård

I den rapport han nu har lämnat till Rådet för mänskliga rättigheter i Genève påpekar han att asylsökande och gömda hör till de mest sårbara i Sverige. Och att de hör till just de missgynnade grupper som den internationella lagstiftningen om mänskliga rättigheter är gjord för att skydda.

– Rätten till hälsa regleras bland annat i FN:s konvention för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som Sverige har skrivit under och därmed åtagit sig att följa, kommenterar Läkare utan gränsers ordförande Anneli Eriksson.

Läkare utan gränser gjorde en studie i slutet av 2005. Den såg att en starkt bidragande orsak till att gömda ofta inte får vård är bristen på regelverk för subventionerad vård för gömda, vilket gör dem rädda för att söka vård.

Sopa framför egen dörr

Att gömda avstår från att söka vård av rädsla för att bli anmälda till polis eller myndigheter är något som också Paul Hunt tar upp i sin rapport. Han konstaterar att både vårdgivare och gömda är okunniga om vad som gäller eftersom praxis och regler i dag är oklara.

– Det är dags att Sverige uppfyller sina åtaganden. Sjukvård får aldrig bli ett redskap för att kontrollera migration. Om vi med trovärdighet ska kunna kritisera när andra länder bryter mot de mänskliga rättigheterna, är det viktigt att vi först sopar rent framför egen dörr, kommenterar Röda korsets ordförande Bengt Westerberg.

Paul Hunt efterlyser också bland annat utbildning i mänskliga rättigheter på läkar- och sjuksköterskeutbildningarna och bättre tillgänglighet till psykiatrisk vård för marginaliserade grupper. Dessutom anser han att regeringen, som ett led i narkotikapolitiken, har en skyldighet att se till att landets alla intravenösa sprutmissbrukare får rätt att byta sina använda sprutor mot rena.

Rapporten Mission to Sweden (A/HRC/¤/28/Add.2) finns på http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida