Forskning

Vårdpersonal oroas för att smittas av covid och avlida

Vårdpersonal oroas för att smittas av covid och avlida
En högre andel personal hade haft covid-19 på de avdelningar som vårdar personer med sjukdomen, än vid andra avdelningar och en jämförelsegrupp som jobbar på universitetet i Lund. Bild: Region Skåne

Två av fem anställda oroas för att smittas på arbetet. Mer än var fjärde oroas för att avlida av sjukdomen, visar en ny undersökning. Samtidigt visar en annan studie att risken att smittas är större för de som arbetar med covidsjuka.

22 december 2020

En stor undersökning om vårdpersonalens arbetsmiljö i Skåne visar att många är rädda att smittas av covid-19 på sitt arbete. Dessutom visar rapporten att en stor del av personalen, 42 procent, tycker att arbetsbelastningen ökat på grund av pandemin.

Rapporten bygger på enkätsvar från 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda i Region Skåne från september till och med den 11 december.

Hela 42 procent mötte, vårdade och undersökte patienter dagligen med konstaterad eller misstänkt covid-19. I stort var skyddsutrustningen fungerande. Men det framgår också brister:

  • Två av fem angav att det förekommit betydande risker att smittas av covid-19 i deras arbete.
  • Nästan var fjärde ansåg att åtgärderna för att förhindra smitta och ohälsa bland personalen under coronapandemin inte har varit tillräckligt bra.
  • Närmare var tredje svarade att det i deras dagliga arbete förekom hinder för att fullt ut följa skyddsrutinerna.
  • För en tredjedel hade arbetssituationen under pandemin haft negativ påverkan på deras privatliv.

– Enkäten visar att hälso- och sjukvårdspersonalen har behov av stöd både personligen och i sina arbetsuppgifter. Det var positivt att 75 procent upplevde att deras närmaste chef var ett tillräckligt gott stöd under pandemin, säger Kerstin Nilsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan Kristianstad och docent vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

I undersökningen har deltagarna också svarat på om de har haft covid-19. Det visade sig att av de 5,2 procent i enkäten som hade haft konstaterad covid-19 blev en tredjedel svårt sjuka. Många hade fortfarande komplikationer. Över 50 procent av de som varit sjuka, trodde sig ha blivit smittade via sitt arbete, men av dem hade knappt hälften anmält detta som en arbetsskada.

Studie visar ökade risk

En annan studie visar att sjukvårdspersonal som arbetar med personer sjuka i covid-19 också verkar ha högre risk att själva bli smittade. Studien, också den från Skåne, är granskad, men opublicerad och presenterades vid Läkarsällskapets stora konferens om covid-19 förra veckan.

Studien genomfördes under september till november genom att forskarna tog blodprov på personal på två infektionsavdelningar med covid-patienter och fem andra avdelningar på Skånes universitetssjukhus, samt anställda på två avdelningar på Lunds universitet. Syftet med blodprovet var att ta reda på om den testade personen hade antikroppar – och därmed har haft en covid-19-infektion.

– Resultatet visade att de som jobbar med covidpatienter själva riskerar att smittas i högre utsträckning än annan personal som inte jobbar med dessa patienter, säger Magnus Rasmussen, infektionsläkare på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Spridning även från personal

Personerna i studien fick uppskatta hur stor del av dagen de arbetat med covidpatienter. Där kunde forskarna se att de som hade en högre exponering också i större utsträckning hade haft covid-19. Det kan verka självklart men förvånar ändå forskarna till viss del.

– Det vi vet hittills om sjukdomen säger att smittsamheten avtar snabbt. Patienterna är egentligen inte så smittsamma när de väl hamnar på sjukhus. Men denna, och andra liknande studier, antyder att det trots allt sker en smittspridning från patienter till personal. Och i nästa led finns risken att smittan även sprids bland personalen.

Just smittspridning bland personal på sjukhuset komplicerade studien och man valde att inte ta med personer från avdelningar med kända smittutbrott.

– Det är en av studiens styrkor. Om utbrotten varit med hade en större andel av personalen i studien varit smittad. Så egentligen ser verkligheten sämre ut än det vi rapporterat, säger Magnus Rasmussen till Vårdfokus.

­De som inte arbetar med covidsjuka i sjukvården har däremot haft likartad, lägre, risk som de som arbetar på universitet. Det antyder att det är hanteringen av patienter med covid som leder till ökad risk att själv få covid. Många studier internationellt pekar i samma riktning.

Så många fick covid-19

  • 463 personer ingick i studien.
  • 22 procent (11 av 51 personer) på avdelningar som behandlade covid-19-patienter hade själva haft sjukdomen.
  • Motsvarande siffra på avdelningar utan covid-patienter var 5 procent (10 personer av 220 deltagande).
  • På de två universitetsavdelningarna var andelen som haft covid 6 procent (11 personer av 192 deltagande)

Rapport 14:2020. Situationen under COVID-19 pandemin för 7 781 hälso- och sjukvårdsanställda

Posterpresentation: Prevalens av SARS-CoV-2 antikroppar på Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida