Stort fysiskt och psykiskt lidande för patienter med höftfraktur

Stort fysiskt och psykiskt lidande för patienter med höftfraktur
Varje enskild sjuksköterska kan förebygga vårdskador hos patienter med höftfraktur, anser sjuksköterskan Anna-Karin Gunnarsson. Foto: Uppsala universitet/Magnus Laupa

Med omvårdnad och ökat näringsintag kan sjuksköterskor göra skillnad.

Sjuksköterskan Anna Karin Gunnarsson har gjort flera studier på vården av patienter med höftfraktur  och kommit fram till att extra näring och god omvårdnad hjälper – men att tranbär inte har någon effekt för att förebygga urinvägsinfektion.

Nu har hon lagt fram resultaten från sina studier i en avhandling vid Uppsala universitet.

Viktig omvårdnad

Patienter med höftfraktur känner sig som om de befinner sig längst ner i hierarkin och tycker att de behandlas därefter.

Många av de 16 patienterna beskrev outhärdlig smärta under vårdtiden, trots att det finns evidensbaserade riktlinjer för smärtbehandling. Var samspelet bra mellan patient och personal vågade patienten mer och var mer aktiv.

Sjuksköterskan kan göra skillnad

– Varje enskild sjuksköterska kan i sitt dagliga arbete påverka patientsäkerheten och förebygga att patienter med höftfraktur drabbas av vårdskador, till exempel genom att se till att de har ett adekvat energiintag och att de får medverka i vården, säger sjuksköterskan Anna-Karin Gunnarsson.

Hon konstaterar att det är viktigt att personalen har en förtroendefull relation med patienterna, respekterar dem, har en bra kommunikation och ser till att de är välinformerade.

Färre komplikationer

Förutom delstudien om patienternas upplevelse av delaktighet på en ortopedavdelning ingår tre delstudier som undersökte om det gick att öka patientsäkerheten genom att förbättra näringsintaget hos patienter med höftfraktur. Det vill säga minska antalet postoperativa komplikationer och vårdskador.

Av de patienter som fick näringsdryck som mellanmål tre gånger om dagen, extra kolhydratdryck och mer dropp före operationen utvecklade färre trycksår jämfört med de i kontrollgruppen som fick följa den vanliga rutinen. Resultaten stämmer med tidigare forskning om nutritionens betydelse vid trycksår.

Tranbär vid urinvägsinfektion

Det gjorde också resultaten i en delstudie om tranbärskapslar. Där undersökte forskarteamet om tranbärskapslar kunde förebygga att kvinnliga höftfraktur-patienter som hade urinvägskateter drabbades av urinvägsinfektion i samband med operation.

Tranbär hade ingen effekt. Förra året granskade Cochrane-institutet 24 studier på tranbärs förebyggande effekt vid urinvägsinfektioner och konstaterade att de vetenskapliga bevisen saknas.

Ana-Karin Gunnarsson försvarade sin avhandling Patients with Hip Fracture, Various aspects of patient safety i fredags.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida