Klagomålen på vården fortsätter att öka

De flesta klagomålen till patientnämnderna handlar om brister i vård och behandling och om dålig information.

Förra året tog patientnämnderna emot 32 735 klagomål på vården från patienter. Det är en ökning med fem procent jämfört med året innan. Det totala antalet ärenden har ökat varje år, det var bara drygt 18 000 klagomål år 2000.

Det visar en sammanställning av patientnämndernas arbete som har gjorts av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Hälften av klagomålen gällde somatisk specialistsjukvård, som hade dubbelt så många ärenden som primärvården.

Västmanland klagar mest

Det är stora skillnader mellan olika landsting och regioner när det gäller antalet klagomål. Minst klagomål har Jönköping – mest är det i Västmanland, Sörmland och Gävleborg. Men skillnaderna förklaras delvis av hur de olika patientnämnderna arbetar.

Och även om antalet klagomål ökar, så antar Ivo, liksom även Socialstyrelsen, att det snarare handlar om att patienterna har fått bättre kunskap om möjligheterna att rapportera brister och händelser, än att skadorna i vården verkligen har ökat.

Flest kvinnor som klagar

De flesta klagomålen rör brister i vård och behandling, men många klagomål rör också kommunikation. Många tycker att de får för dålig information och att de inte känner sig delaktiga i vård och behandling.

Kvinnorna står för 55 procent av klagomålen och männen för 37 procent (i 8 procent saknas uppgift om kön).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida