Patientinflytande

Patientens ställning blev inte bättre med nya lagen

Tillgänglighet, information och delaktighet har blivit sämre. Det visar en utvärdering av patientlagen, som nu funnits i två år, gjord av myndigheten Vårdanalys.

Syftet med lagen var att stärka och tydliggöra patientens ställning. Men sedan patientlagen infördes 1 januari 2015 har patientens ställning tvärtom försämrats, visar en granskning som gjorts av myndigheten för vård- och omsorgsanalys. 

– Vi kan tyvärr konstatera att patientlagen inte haft avsedd effekt. Patienternas möjlighet till delaktighet i beslut om deras vård har inte stärkts. De stora utmaningar som funnits länge när det gäller frågor som kontinuitet, samordning och bristande information till patienter kvarstår, säger Fredrik Lennartsson, generaldirektör på Vårdanalys.

Flera förklaringar

Vårdanalys pekar ut flera förklaringar. Vården har inte satt in tillräckliga åtgärder för att lagen ska få genomslag. Det saknas en tillräckligt stark kultur inom vården som arbetar för att stärka patientens ställning. Sannolikt är också kännedomen om lagen låg.

Även på nationell nivå har insatserna varit otillräckliga. De flesta bestämmelserna har gällt sedan länge i andra lagar och patientlagen i sig är inte tillräckligt tydlig och kraftfull. Patientens rättsliga ställning är därför fortfarande svag.

– Att stärka patientens ställning och delaktighet är viktigt i sig. Men det är också en strategi för att möta utvecklingen med ökad förekomst av kroniska sjukdomar och ökad ojämlikhet i hälsa. En starkare ställning för patienten är inte en kostnad, utan en del av lösningen på vårdens utmaningar, säger Fredrik Lennartsson.

”Det här duger inte”

Vårdanalys rekommenderar att regeringen och huvudmännen antar en samlad strategi för att stärka patientens ställning. Den ska skapa tydligare ansvar med ökad tillsyn och uppföljning och patienterna ska involveras i strategin.

– Arbetet hittills duger helt enkelt inte. Det behövs ett mer kraftfullt arbete om patienten i centrum ska bli verklighet.

Idag kommer också en forskningsrapport från högskolan i Borås, som bekräftar att patienternas rättigheter är otydliga. I den har omvårdnadsforskare analyserat ett urval av 170 anmälningar till patientnämnden. 

Den nya patientlagen

Den 1 januari 2015 trädde patientlagen i kraft. Lagen innebär bland annat följande:

  • Den nuvarande informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
  • Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
  • Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
  • Patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
  • När hälso- och sjukvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida