Whistleblowers ska få stärkt skydd

Whistleblowers ska få stärkt skydd

En utredning med förslag om hur ska lämnas till regeringen i slutet av maj.

I början av december lade regeringen fram ett lagförslag om samma meddelarskydd för privatanställda som för offentligt anställda inom offentligt finansierad vård, omsorg och skola. Offentligt anställda i kommun, landsting och stat har länge haft rätt att fritt berätta för medier om eventuella felaktigheter och missförhållanden på sina arbetsplatser.

Utsätts för repressalier

De anställdas meddelarfrihet skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som lämnat information till meder. Det är också förbjudet att utsätta personen för repressalier, men flera visslare har vittnat om att det inte fungerar som det var tänkt.

Det är viktigt att arbetstagare tryggt kan slå larm om missförhållanden av allmänt intresse anser regeringen och tillsatte en utredning i februari förra året. Då hade Mutbrottsutredningen i sitt betänkande lyft att skyddet för visselblåsare borde stärkas och flera remissinstanser höll med.

Statskontoret och Konstitutionsutskottet har också påpekat att lagstiftningen bör ses över och att enskildas möjligheter att slå larm behöver stärkas och skyddas.

Andra skyddsvärda intressen 

Utredningen, som ska vara klar i slutet av maj, ska förutom att undersöka hur visselblåsarnas skydd behöver förstärkas och föreslå åtgärder även undersöka om det finns andra skyddsvärda intressen, till exempel kommersiella intressen eller annans rykte. Utredningen ska också kartlägga rättsläget och lämna förslag på lagändringar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida