I dag är det Internationella FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Organisationen vill rikta strålkastaren mot det våld som kvinnor och flickor utsätts för över hela världen och som är ett av de allra största hoten mot folkhälsan.

– Vårdpersonal har en nyckelroll när det gäller att upptäcka och dokumentera våld mot kvinnor. Men de behöver också få feedback på vad de sett, till exempel den röntgensjuksköterska som upptäckt något som kan tyda på våld, säger Åsa Witkowski, barnmorska och enhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala.

Åsa Witkowski.
Åsa Witkowski. Foto: Nationellt centrum för kvinnofrid

Goda exempel

Som Vårdfokus skrivit om tidigare missar vården många av de våldsutsatta kvinnorna, bland annat för att det saknas rutiner och riktlinjer för hur frågan ska tas upp.  Åsa Witkowski tycker ändå att vården blivit bättre. Som exempel nämner hon barnmorskorna inom mödravården. Där får i dag en klar majoritet av kvinnorna numera frågan om våldsutsatthet vid inskrivningsbesöket.

– Jag tror att det är en fördom att personalen är dålig på detta. Mycket kan bli bättre, men vi måste också lära oss av de goda exemplen. Det är extra viktigt nu när allt går så fort och personalen ska klara av så mycket samtidigt.

Enligt graviditetsregistret tillfrågas nu 85 procent av alla kvinnor som skrivs in i mödravården om de är eller har varit våldsutsatta. Det är en ökning med 12 procentenheter sedan 2013. Men endast ett par landsting uppfyller målet att fråga 95 procent av besökarna.

Nytt kompetensstöd på gång

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har nyligen fått extra pengar från staten för att bygga upp ett nationellt kompetensstöd om våld mot kvinnor som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och tandvården. Kompetensstödet ska finnas på NCK:s webbplats och innehålla såväl metoder som kunskapsstöd.

– Vi har just gått ut med en förfrågan till alla landsting för att höra hur de arbetar med ämnet och vilka rutiner de har. Finns det bra riktlinjer vill vi gärna sprida dem. Det finns ingen anledning att alla ska sitta på olika håll i vårt lilla land och lägga ner en massa tid när det finns bra genvägar, säger Åsa Witkowski.

NCKs nya webbstöd för sjukvårdspersonal är tänkt att lanseras någon gång under 2017.