Forskning

Ökat våld under graviditeten

Ökat våld under graviditeten
- Samarbetet mellan mödra- och barnhälsovården, psykiatrin, polisen och socialtjänsten måste förbättras för att skydda utsatta kvinnor och deras ofödda barn, säger forskaren Hafrún Finnbogadóttir.

Fler kvinnor utsätts för våld och övergrepp i slutet av sin graviditet än i början. Det är viktigt att barnmorskor frågar gravida om våld direkt vid inskrivning, menar forskare.

En studie gjord i Malmö och Lund visar att 2,5 procent av de gravida kvinnorna utsätts för våld av sin partner varje år.

– Kvinnorna kämpar för sitt och det ofödda barnets hälsa och liv, säger Hafrún Finnbogadóttir, forskare vid Malmö högskola.

Fortsätter efter förlossningen

Hon har i sin studie följt 1 939 kvinnor under deras graviditet, upp till ett och ett halvt år efter barnets födsel.

– Våldet ökar i takt med att graviditeten fortskrider, säger hon.

I böran av graviditeten, när den fortfarande inte syns, utsätts en procent av de gravida kvinnorna för våld. I vecka 34, när kvinnan är höggravid, utsätts två procent, för att sedan öka fram till förlossningen.

Ett och ett halvt år efter förlossningen uppgav 3,3 procent av kvinnorna att de var utsatta för våld.

– Det handlar om all typ av våld, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Förövaren är i de allra flesta fallen kvinnans partner och barnets fader eller tidigare partner.

Tidigare utsatta för våld

Hafrún Finnbogadóttir har också undersökt riskfaktorer för våld under graviditeten. Den största riskfaktorn visade sig vara att tidigare ha varit utsatt för våld.

– I tidig graviditet svarade fyra av tio kvinnor att de haft någon historik med våld. Det kan handla om allt från svår mobbning i barndomen, emotionell eller fysisk misshandel eller sexuella övergrepp.

En annan riskfaktor som kom fram var att kvinnan är ensamstående eller särbo.

– Det kan handla om att kvinnan lämnat sin partner eller att hon inte vågar leva tillsammans med honom eller henne på grund av våld eller hot om våld.

Forskningen visar också att kvinnor som visade tecken på depression löpte en större risk för att utsättas för familjevåld. Förmågan att hantera problem och krav, att ha en känsla av sammanhang och meningsfullhet spelar också in och var lägre hos de våldsutsatta gravida kvinnorna.

Alltid fråga om våld

Hafrún Finnbogadóttir menar att det är viktigt att vården nu kommer bättre igång och arbetar enlig Socialstyrelsens rekommendationer, som kom för ett år sedan. Barnmorskor och läkare i mödravården ska fråga alla gravida om de har erfarenhet av våld när de skrivs in i början av sin graviditet.

– Det får aldrig bli att de bockar av en ruta, utan måste göras med empati och respekt. Dessutom måste det finnas en tydlig handlingsplan, säger hon.

Hon menar också att det krävs både resurser och kunskap för att kunna hjälpa kvinnorna.

– Samarbetet måste också förbättras mellan mödrahälsovården, barnhälsovården, psykiatrin, polisen och socialtjänsten för att vi ska lyckas skydda utsatta kvinnor och deras ofödda barn.

Studien kommer att publiceras i tidskriften BMC Pregnancy and Childbirth.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida