I juli tillsatte regeringen en utredning som ska se över specialistsjuksköterskeutbildningen. I uppdraget ingår även att bedöma behovet av en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor.

Vårdförbundet och biomedicinska analytikernas yrkesorganisation IBL har länge krävt att det även skapas specialistutbildningar för biomedicinska analytiker, vilket inte fanns med i direktivet till utredningen.

I en motion till riksdagen föreslår riksdagsmannen och biomedicinska analytikern Lena Asplund (M) därför att man även bör utreda en specialistutbildning för biomedicinska analytikerna.

"Biomedicinska analytikers bidrag till vården är central. Hela 70 procent av besluten i vården baseras på diagnostik, det vill säga på de analyser och undersökningar biomedicinska analytiker utför. I dag finns det ingen reglerad specialistutbildning. Detta är en brist som kan hämma valet att söka och utbilda sig till biomedicinsk analytiker.", skriver hon i sin motion.

Lena Asplund poängterar att en biomedicinsk analytikerutbildning på specialistnivå skulle leda till fördjupade kunskaper inom kunskapsområdet och skapa förutsättningar för införandet av nya evidensbaserade metoder inom laboratoriemedicin och kliniks fysiologi.

Dessutom, skriver hon, skulle det stärka biomedicinska analytikernas möjligheter att följa kunskapsutvecklingen nationellt och internationellt.