Rapporten, som nu presenteras för åttonde året i rad, bygger på både officiellt statistik och Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"

De som bor på särskilt boende har bland annat fått svara på frågan om det är lätt att få träffa sjuksköterska eller läkare vid behov och om det är lätt eller svårt att få kontakt med personalen på äldreboendet.

  • 2016 svarade 53 procent att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med sjuksköterska, läkare eller omsorgspersonal.
  • 2017 var det bara 39 procent som svarar att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt.

Det är dessutom stora variationer mellan kommunerna – allt från 18 till 77 procent.

Fler får många läkemedel

Under 2017 ökade också andelen äldre som får tio eller fler läkemedel – både bland de som bor hemma och bland de som bor på äldreboende.

  • 24,2 procent av de som bor hemma med hemtjänst hade tio eller fler läkemedel (+3 procentenheter).
  • 31,9 procent av de på äldreboende hade tio eller fler läkemedel (+6 procentenheter).

Bland kommunerna varierar andelen mellan 12,1 till 57,6 procent.

– Det är en relativt stor ökning och användning av många läkemedel samtidigt innebär en ökad risk för biverkningar och fallolyckor. Det är viktigt att nyttan av läkemedlen kontinuerligt utvärderas och att de äldre får information om risker, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Andelen äldre som får riskförebyggande uppföljning när det gäller fall, undernäring, trycksår och munhälsa har minskat. Inom särskilt boende fick 56 procent uppföljning inom samtliga riskområden 2017 – att jämföra med 62 procent året innan.

Läs hela rapporten här.