Drygt ett år efter det uppmärksammade fallet då en barnläkare berättade på nyheterna om hur hon försökt återuppliva ett foster som fötts med svaga livstecken i graviditetsvecka 22 efter en abort finns nu riktlinjer för att en liknade situation inte ska uppstå igen.

Läs mer: Barnmorskor vill ha tydliga riktlinjer för sena aborter

Handläggning av abort och handläggning av prematur förlossning är två helt olika vårdprocesser och ska inte sammanblandas.

Det slår specialistföreningarna Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG och Svenska barnmorskeförbundet i samråd med Svenska neonatalföreningen nu fast. De har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett konsensusdokument för hur sena aborter ska handläggas.

Kräver särskilt tillstånd

Det handlar om aborter i graviditetsvecka 18+1 och där kvinnorna fått godkänt från Socialstyrelsens rättsliga råd att genomföra aborten. En majoritet av ansökningarna för sen abort beror på svåra kromosomavvikelser eller skador hos barnet.

Utöver konsensusdokumentet har arbetsgruppen även tagit fram riktlinjer för omvårdnad och patientinformation.

I dokumentet framkommer det bland annat att bedömning av fostrets livsduglighet görs av gynekolog i samband med kvinnans ansökan om abort i vecka 18+1. Livsduglighet tolkas som fostrets möjlighet att överleva om det fötts i samma tid utan några extra insatser under graviditet eller direkt efter framfödandet. Det innebär att inga livsuppehållande åtgärder ska utföras om kvinnan fått tillstånd till abort från rättsliga rådet.

Barnmorskans roll lyfts fram

Handläggningen av sen abort ska ske så snart som möjligt efter ansökan till rättsliga rådet. Aborten bör ske inom specialistvården med ansvarig gynekolog och personal med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet, helst barnmorskor.

I riktlinjerna för omvårdnad beskrivs omhändertagandet av kvinnan inför, under och efter aborten. Uppstår några komplikationer under aborten ska gynekolog tillkallas, inte barnläkare vilket var fallet förra året.

Riktlinjerna har i veckan skickats till Socialstyrelsen som ännu inte lämnat något svar.

Du hittar konsensusdokument kring sen abort  här.