– Även om Sverige har en hög vaccinationstäckning, cirka 97 procent, finns det föräldrar som känner en tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet. Det grundar sig på en rädsla för att vaccinationerna gör barn sjuka. Vår studie är viktig eftersom den inte ger stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccinering.

Det säger barnläkaren och forskaren Johan Alm vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm som lett studien.

Indelade i tre grupper

Forskarna har följt totalt 466 barn från födseln upp till fem års ålder. Barnen delades in i tre grupper för att kunna göra jämförelser dem emellan:

  • 99 barn i familjer med strikt antroposofisk livsstil.
  • 204 barn i familjer med delvis antroposofisk livsstil.
  • 163 barn i familjer med en mer konventionell livsstil där man vanligtvis följer det nationella vaccinationsprogrammet.

Vid sex månader, ett, två och fem års ålder togs blodprover där förekomst av allergiantikroppar mot vanliga födoämnen och luftburna allergen analyserades.

En koppling sågs mellan låg grad av vaccinering och låg allergirisk, särskilt under det första levnadsåret. Detta även efter att forskarna i den statistiska analysen tog hänsyn till socioekonomisk status och kända riskfaktorer för allergier.

Orsak i antroposofisk livsstil

Men när de även tog hänsyn till de skillnader som beror på en antroposofisk livsstil försvann sambandet mellan vaccinering och allergirisk. Allergirisken hos 54 barn som vid fem års ålder fortfarande var helt ovaccinerade skilde sig då inte längre åt vid jämförelse med barn som följt det nationella vaccinationsprogrammet.

– Vår slutsats är att det måste vara något annat i den antroposofiska livsstilen som gör att dessa barn inte utvecklar allergier i lika hög utsträckning. Vilka dessa faktorer är vet vi inte än, men det är något vi fortsätter att undersöka närmare, säger Johan Alm.

I studien har man studerat förekomsten av allergiantikroppar genom att analysera blodprover, man har alltså inte studerat kopplingen till faktisk allergisk sjukdom.

Studien – Vaccination and allergic sensitization in early childhood - the Aladdin birth cohort – publiceras i Lancets nybildade open acces-tidskrift Eclinicalmedicine som kostnadsfritt kan läsas även av ickeprenumeranter.