Enligt Riksrevisionen, som bland annat granskar myndigheter och annan statlig verksamhet, har kvinnor och män under lång tid behandlats olika av systemet och kvinnors sjukfrånvaro är i dag nästan dubbelt så hög som mäns.

15 procent av dagens sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. Granskningen omfattar 60 000 sjukskrivningar av personer i Skåne mellan åren 2010 till 2016, där majoriteten hade diagnosen lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa.

Riksrevisionen förklarar inte att skillnaderna mellan könen med att kvinnor har sämre hälsa än män eller med att män och kvinnor ofta arbetar i olika branscher. Män som arbetar i kvinnodominerade branscher har lika hög sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa som sina kvinnliga kolleger.

Vill  att läkarintyg följs upp

Störst är i stället skillnaden hos personer mellan 30 och 40 år som är högutbildade, har relativt hög inkomst och arbetar i mansdominerade yrken.

Slutsatsen är att osäkerheten när det gäller att bedöma arbetsförmåga vid psykisk ohälsa är extra stor och därför föreslår Riksrevisionen att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att återkommande följa upp läkarintyg.

– Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män. Det påverkar människors arbetsinkomster, pension och i värsta fall även hälsa. Ytterligare initiativ bör därför tas för att minska skillnaderna, säger riksrevisor Stefan Lundgren i pressmeddelandet.

Riksrevisionen vill också att regeringen tillsätter en utredning som ska komma med förslag på hur hälso- och sjukvården ska få incitament att minska utrymmet för osakliga könsskillnader i sjukfrånvaron, hur kvaliteten enhetligheten i läkarintygen kan öka och hur läkarnas kunskaper om patienternas arbetssituation ska kunna förbättras.