Kvinnohälsa

Klara besked om sena aborter

Tydliga ansvarsområden, snabb handläggning och rätt kompetens ska säkerställa att vården fungerar optimalt i samband med sena aborter. Det framkommer i ett nytt konsensusdokumentet som barnmorskor och läkare tagit fram.

Drygt ett år efter det uppmärksammade fallet då en barnläkare berättade på nyheterna om hur hon försökt återuppliva ett foster som fötts med svaga livstecken i graviditetsvecka 22 efter en abort finns nu riktlinjer för att en liknade situation inte ska uppstå igen.

Läs mer: Barnmorskor vill ha tydliga riktlinjer för sena aborter

Handläggning av abort och handläggning av prematur förlossning är två helt olika vårdprocesser och ska inte sammanblandas.

Det slår specialistföreningarna Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG och Svenska barnmorskeförbundet i samråd med Svenska neonatalföreningen nu fast. De har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram ett konsensusdokument för hur sena aborter ska handläggas.

Kräver särskilt tillstånd

Det handlar om aborter i graviditetsvecka 18+1 och där kvinnorna fått godkänt från Socialstyrelsens rättsliga råd att genomföra aborten. En majoritet av ansökningarna för sen abort beror på svåra kromosomavvikelser eller skador hos barnet.

Utöver konsensusdokumentet har arbetsgruppen även tagit fram riktlinjer för omvårdnad och patientinformation.

I dokumentet framkommer det bland annat att bedömning av fostrets livsduglighet görs av gynekolog i samband med kvinnans ansökan om abort i vecka 18+1. Livsduglighet tolkas som fostrets möjlighet att överleva om det fötts i samma tid utan några extra insatser under graviditet eller direkt efter framfödandet. Det innebär att inga livsuppehållande åtgärder ska utföras om kvinnan fått tillstånd till abort från rättsliga rådet.

Barnmorskans roll lyfts fram

Handläggningen av sen abort ska ske så snart som möjligt efter ansökan till rättsliga rådet. Aborten bör ske inom specialistvården med ansvarig gynekolog och personal med rätt kompetens, utbildning och erfarenhet, helst barnmorskor.

I riktlinjerna för omvårdnad beskrivs omhändertagandet av kvinnan inför, under och efter aborten. Uppstår några komplikationer under aborten ska gynekolog tillkallas, inte barnläkare vilket var fallet förra året.

Riktlinjerna har i veckan skickats till Socialstyrelsen som ännu inte lämnat något svar.

Du hittar konsensusdokument kring sen abort  här.

Särskild prövning vid sen abort

  • Efter graviditetsvecka 18 får abort endast genomföras om synnerliga skäl finns och efter godkännande från Socialstyrelsens rättsliga råd.
  • Rättsliga rådet sammanträder en gång i veckan för att besluta om ansökningar som kommit in den veckan. I fråga om aborter i vecka 21 kan rådet om det är brådskande meddela beslut samma dag som ansökan kommer in.
  • 2015 fick rättsliga rådet 597 ansökningar om abort efter vecka 18.
  • En majoritet av ansökningarna, 65 procent, berodde på att kromosomavvikelser/ skador upptäckts hos fostret. Andra orsaker var sociala problem och fysisk eller psykisk sjukdom hos kvinnan.
  • 2015 biföll rättsliga rådet 142 aborter i vecka 21.

Fakta: Socialstyrelsen

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida