vårdskador

Var tredje förlossningsskada kan undvikas

Var tredje förlossningsskada kan undvikas
Många av de skador som inträffar kvinnor i samband med förlossning kan undvikas. Arkivbild: Mostphotos

Årligen drabbas mellan 2 000 och 2 500 förstföderskor av bristningar i underlivet. Skillnaderna är stora mellan olika sjukhus vilket tyder på att många av dem kan undvikas.

26 november 2015

Det framkommer av den första rapporten som på nationell nivå beskriver vilka skador kvinnor drabbas av inom den svenska kvinnosjukvården.

Rapporten bygger på journalgranskningar av nära 3 000 slumpmässigt valda vårdtillfällen inom obstetrik och gynekologi.

Var åttonde skadas

  • Vid 335 (12,1 procent) av dessa vårdtillfällen identifierades en eller flera skador som kvinnorna drabbats av under sjukhusvistelsen.
  • Mer än hälften av skadorna ledde till förlängd sjukhusvistelse.
  • 44 procent av skadorna bedömdes som lindriga.
  • I två procent av fallen var de så allvarliga att de orsakat permanenta skador.
  • Vanligast var vårdrelaterade infektioner (23,8 procent), främst urinvägsinfektioner och sårskador.
  • Näst vanligast var förlossningsskador (22,6 procent), exempelvis bristningar i underlivet.

Undvikbara skador

Men det är inte bara andelen skador som studerats utan också i vilken grad de hade kunnat undvikas.

Den bedömning som görs i rapporten är att nära hälften av skadorna hade kunnat undvikas inom kvinnosjukvården som helhet.

Inom förlossningsvården är bedömningen inte lika optimistisk, där räknar man med att cirka en tredjedel hade gått att undvika.

Som exempel tas bristningar, som drabbar mellan 2 000 och 2 500 förstföderskor årligen. Andelen som drabbas varierar dock stort mellan olika landsting och sjukhus, från 4,5 till 7,3 procent.

– Det visar att det går att göra någonting åt problemet. Och det är vi i dag väldigt medvetna om. Det viktiga är att ta vara på de erfarenheter som finns på enheter där man lyckats minska andelen bristningar, säger Svenska barnmorskeförbundets nya ordförande Mia Ahlberg som deltagit i framtagandet av rapporten.

Överfylld urinblåsa kan skada

I rapporten lyfts också det faktum fram att många kvinnor drabbas av att urinblåsan blivit överfylld. Hela tolv procent av de skador som identifierades vid journalgranskningen var av just den skadetypen.

– Det är egentligen lätt att åtgärda, bara man är medveten om det. Men om det missas det kan det ge permanenta skador som kan yttra sig i form av inkontinens och andra blåsskador, säger Marie Ahlberg.

Fakta om rapporten

  • Rapport om skador inom kvinnosjukvården har tagits fram i samarbete mellan Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, samtliga Sveriges landsting och regioner samt Sveriges kommuner och landsting.
  • Rapporten bygger på en journalgranskning av 2 780 slutenvårdstillfällen inom obstetrik och gynekologi under 2013 och 2014.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida