Tillitsdelegationen

Ut med detaljstyrningen – in med tilliten

Ut med detaljstyrningen – in med tilliten
Laura Hartman leder Tillitsdelegationens arbete.

Ledningsgrupper och politiker får kritik för detaljstyrning när tillitsdelegationen sammanfattar vad de kommit fram till. Att medarbetarna ges inflytande över utvecklingsarbeten är en förutsättning för att lyckas.

25 april 2018

I juni i år ska Tillitsdelegationen lämna sitt huvudbetänkande till regeringen. Det handlar om just tillitsbaserad styrning och ledning. Om tillit i alla led: från högsta ledningen till chefer, från chefer till medarbetare och från medarbetare till patienter eller brukare.

Ut med detaljstyrning och in med relationsbyggande är budskapet.

Delegationens arbete har pågått i två år. Laura Hartman är ordförande och under en konferens i Stockholm i veckan berättade hon hur långt de har kommit. Hennes förhoppning är att betänkandet ska fungera som en inspiration i utvecklingsarbete.

– Vår tanke är att betänkandet ska bli en slags handbok med stark forskningsbas och vi hoppas att den ska ses både som hjälp och stöd – och som en provokation, sa hon.

Kritiska medarbetare

Delegationen har bland annat brottats med frågan om vad ett tillitsbaserat ledarskap egentligen är? En av dem sökt svaret är forskaren Louise Bringselius, ansvarig för den forskningsantologi som presenteras tillsammans med huvudbetänkandet.

– Bakgrunden till de projekt vi presenterar i antologin är att medarbetare varit kritiska till att chefer och ledningar har detaljstyrt och satt upp för många mål, i stället för att tillvarata deras kunskap. Resultaten av projekten visar att färre mål och gemensamt ansvar för utveckling leder till effektivisering, gladare medarbetare och nöjdare brukare.

Behövs mer samarbete

Definitionen av tillitsbaserad styrning är att det handlar om ett gemensamt ansvar för helheten. Om medledarskap och en tillitskultur där alla är med och leder utveckling.

Tre styrprinciper präglar dagens organisationer:

  • marknadsprincipen (New public management, NPM) som uppmuntrar konkurrens,
  • byråkrati som innebär reglering och
  • tillit där samarbete är drivkraften bakom utveckling.

Det sista, en princip, som enligt Louise Bringselius, borde få större utrymme.

Louise Bringselius.

– Alla principer behövs, men balansen borde se annorlunda ut. Både konkurrensen och regleringen har ökat, på bekostnad av tilliten. Ändå drivs majoriteten av personalen inom vård och omsorg av professionell kunskap och en personlig motivation att göra mötet med medborgarna så bra som möjligt.

I tillitsdelegationens forskningsrapport presenteras ett antal försöksverksamheter där tillit och medledarskap är i fokus.

Riktlinje för allt ledarskap

Ett av dem är det värdegrundsarbete som bedrivs inom sjukvården i Kalmar läns landsting. Där har man tagit fram en riktlinje för allt ledarskap inom landstinget som handlar om att visa tillit, inspirera och ge utrymme för medarbetarna att växa utan överdriven kontroll.

Även ett projekt om styrning och ledning för en hållbar arbetsmiljö inom Nyköpings kommun ingår i antologin. Där har dialogen mellan politik och profession lett till att resurserna nu satsas på färre och större uppdrag, i stället för på flera och små. Socialsekreterare har fått förutsättningar att ta mer ansvar för utvecklingsarbete, vilket har ökat deras arbetsglädje och minskat pressen på första linjens chefer.

”Lyssna mer än ni talar”

Louise Bringselius underströk att tillit är mer än en dekoration – det handlar om relationsbyggande. Trygga medarbetare är en förutsättning för tillit på arbetsplatsen. ”Lyssna mer än ni talar”, var ett av hennes tips. Hon gav fler:

  • Dela information och respektera kritik.
  • Delegera och välkomna medinflytande.
  • Säkerställ psykosocialt stöd i verksamheten.
  • Premiera kunskapsutveckling.
  • Sätt medborgarnas perspektiv i fokus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida