Psykiatrisk slutenvård

Allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Skåne

Efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg och flera uppmärksammade artiklar i Sydsvenskan presenterade Region Skåne i dag en intern utredning av vuxenpsykiatrin i Malmö. Resultatet är nedslående.

4 december 2015

Sedan förra våren har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vid flera tillfällen framfört allvarlig kritik till de ansvariga inom den vuxenpsykiatriska slutenvården i Malmö.

Anledningen har i flera fall handlat om att patienter tagit livet av sig i nära anslutning till att de varit inlagda. Antingen på avdelningen eller under permission. Men det har också handlat om personalbrist.

Kränkningar och övervåld

Av de cirka 200 personer som årligen begår suicid i Skåne har var fjärde haft kontakt med specialistpsykiatrin under de fyra senaste veckorna före dödsfallet. Av de självmord som skett under 2015 har fem begåtts på en avdelning eller under permisson.

Sydsvenskan har skrivit flera uppmärksammade artiklar om självmorden men också flera reportage med patienter och före detta anställda som vittnat om en kultur där patienter kränks, hånas och tilltalas med öknamn och där det utövas övervåld i form av onödiga tvångsåtgärder.

Otillräckliga åtgärder

På uppdrag av Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har därefter en intern genomlysning gjorts för att reda ut allt det elände som beskrivits. I arbetet har handlingar och rapporter analyserats och chefer och personal intervjuats.

Genomlysningen visar att det finns allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Många av de åtgärder som det tidigare tagits beslut om har inte räckt för att komma tillrätta med problemen.

I nästa vecka ska en handlingsplan presenteras. Denna ska sedan granskas av någon utomstående för att få ytterligare perspektiv på föreslagna åtgärder. Särskilt fokus kommer att läggas på självmordsproblematiken.

– Det är nu viktigt att vi kommer tillrätta med dessa brister i verksamheten. Patientsäkerheten måste säkras. Därför måste ett än mer aktivt arbete ske för att tvångsåtgärderna i vården ska reduceras och att rutinerna för att minska risken för självmord verkligen fungerar, säger Anders Åkesson (MP) som är ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård i Skåne.

Personal som mobbas

I rapporten tas även bemötandet av patienterna upp. Bland annat står det att ”Det är rimligt att anta att nöjda medarbetare som trivs med sin arbetssituation har större förutsättningar att skapa ett positivt arbetsklimat som i sin tur leder till ett bättre bemötande”.

Uppenbarligen trivs inte alltid de anställda så bra som de borde. Flera fackliga företrädare har kopplat det dåliga bemötandet till personalens upplevelser av stress.

I en arbetsmiljöanalys som gjordes på den psykiatriska akutmottagningen i Malmö i fjol genomsyrades svaren av en uppgivenhet bland personalen.

Kopplingen mellan personalens engagemang och bristande förtroende för ledningen resulterade i en låt-gå-attityd där arbetsmoralen sattes på undantag och där det blev allt vanligare med konflikter mellan medarebetare,

Dessutom visade undersökningen att det var vanligt med mobbing och utsatthet bland personalen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida