villkor

Nu sänks gränsen för hur mycket semester som får sparas

Nu sänks gränsen för hur mycket semester som får sparas
Skjut inte upp semesterplanerna för länge. Från nästa år får du inte ha mer än 30 dagar sparade. Illustration: Mostphotos

Vårdförbundet har undertecknat en överenskommelse om ändringar i kollektivavtalets Allmänna bestämmelser (AB). Bland annat sänks gränsen för hur många semesterdagar som kan sparas, vilket blir en utmaning för arbetsgivaren som har byggt ett berg av innestående ledighet.

Redan i april undertecknade Läkarförbundet och Kommunal de nya bestämmelserna som avtalats med Sveriges kommuner och landsting, SKL. I veckan beslutade även Vårdförbundet och Fysioterapeuterna att skriva under.

En av de största förändringarna är att gränsen för hur mycket semester som kan sparas sänks från 40 till 30 dagar. Den nya bestämmelsen träder i kraft 1 januari 2018, men det finns övergångsbestämmelser som ska minimera risken att personalen får ut sparad ledighet i pengar.

De personer som har fler än 30 sparade semesterdagar den 31 december 2017 får ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod. Senast den 31 december 2022 ska dessa personer ha kommit under gränsen för 30 sparade dagar.

I linje med förbundets politik

– Det är bra med en begränsning av antalet sparade dagar, samtidigt som möjligheten att ta ut semester ska öka. Det ligger i linje med semesterlagen och vad Vårdförbundet vill, vår politik handlar om vila, återhämtning och hälsosamma arbetstider. Men det blir en utmaning för arbetsgivarna, våra medlemmar har stora berg av innestående ledighet. Därför är det extra bra att det finns övergångsregler, säger Ida Eklöf, biträdande förhandlingschef på Vårdförbundet.

Hon ser även positivt på att flera delar av avtalet handlar om hälsosamma arbetstider och arbetsplatser.

– En ambition är att vända utvecklingen med de ökande sjukskrivningstalen, som är särskilt påtagligt inom kvinnodominerande sektorer. SKL jobbar gemensamt med alla inblandade fackförbund för att hitta förslag och lösningar på problemen. Det är bra, säger Ida Eklöf.

Ersättningen för arbete på obekväm arbetstid räknas upp med 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. Detta gäller retroaktivt från den 1 april 2017 och framåt.

Ändring i omstridd regel

En ändring sker också kring de kontroversiella turordningsregler som började gälla i januari, och som enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro kraftigt försämrade anställningstryggheten. Tidigare räknades en hel kommun, region eller ett helt landsting som en turordningskrets. Men i början på året ändrades detta så att en till tre arbetsplatser ingick i en krets vid uppsägning eller omplacering.

De nya reglerna innebar att arbetsgivaren i praktiken kunde skapa enmanskretsar, för exempelvis en skolsköterska, och sedan göra sig av med den personen genom att hävda övertalighet. I nya Allmänna bestämmelser införs en bestämmelse som försvårar detta scenario. Om en turordningskrets endast består av en person kan facklig organisation begära en sammanläggning av upp till tre driftsenheter inom samma förvaltningsområde och ort där arbetsbristen blir aktuell.

Ytterligare förändringar som kan nämnas:

  • Arbetstagaren är skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren (ändringar i § 8)
  • Möjlighet att teckna lokalt kollektivavtal om uttag av extra övertid och mertid (tillförd möjlighet i § 13 mom. 7 b och c)
  • Ersättning för övertidsarbete i form av ledighet får sparas upp till max 200 timmar (tillägg till § 20 mom. 4)
  • Procentsatserna avseende ersättning för jour och beredskap höjs. Gränsen för när den högre ersättningen ska utges för beredskap sänks från 150 till 130 timmar. Därutöver höjs ersättningen i mom. 2 a)–f) från 100 till 110 procent.
  • Rätt till förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall (tillfört § 28 mom. 11)

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida