Östersunds sjukhus

Sjuksköterskor föreslås ta över ännu fler läkaruppgifter

Det blir all vanligare att undersköterskor tar över typiska sjuksköterskeuppgifter medan sjuksköterskorna gör sådant som tidigare bara gjorts av läkarna. Sjuksköterskorna borde kunna ta över ännu mer, enligt en ny rapport från Jämtland/Härjedalen.

4 februari 2016

På senare år har allt fler sjukhus försökt hitta arbetsmodeller där vårdpersonalen ges möjlighet att fokusera på de mer vårdnära arbetsuppgifterna samtidigt som olika yrkeskategorier tar över varandras arbetsuppgifter.

En starkt bidragande orsak har varit bristen på sjuksköterskor, men även att det finns för få läkare.

Task shifting

I en ny rapport från Region Jämtland Härjedalen – Vem gör vad i vården? – beskrivs hur väl avdelningarna på Östersunds sjukhus har lyckats med det som ibland brukar kallas för ”task shifting”.

Exempel ges på en rad av sjuksköterskornas tidigare uppgifter som på senare år tagits över av undersköterskor: olika provtagningar, kontroller av vitalparametrar, katetersättning, koordinering av resurserna på avdelningarna och ansvar för olika telefonuppgifter.

Sköta återbesök och utskrivningar

Samtidigt har sjuksköterskorna börjat utföra endoskopier och ha egna mottagningar, vilket tidigare var typiska läkaruppgifter.

Enligt rapportförfattarna finns det mer att göra. Exempelvis borde specialistutbildade sjuksköterskor kunna ta över ansvaret för vissa av återbesöken och även en del av utskrivningarna.

För vissa bestämda patientkategorier föreslås att det första läkarbesöket dirigeras om till sjuksköterskor och sjukgymnaster. Exempel ges också från andra regioner och landsting där sjuksköterskor numera självständigt gör aortascreeningar och synfältsbedömningar.

Registreringar i olika kvalitetsregister borde enligt rapportförfattarna kunna skötas av sekreterare medan tidbokningar och olika samordningsuppgifter kan tas över av undersköterskor.

Vårdnära service

På många sjukhus har det också införts speciella enheter som ska ansvara för den vårdnära servicen. Tanken är att vårdpersonalen ska kunna fokusera på det patientnära arbetet och slippa uppgifter som lika väl kan skötas av någon annan.

I den vårdnära serviceenheten på Östersunds sjukhus arbetar i dag ett 30-tal personer som hjälper avdelningarna med allt från kost- och förrådshanteringen till patienttransporter och patientnära städning.

Införandet av vårdnära service uppfattas enligt rapporten som mycket positivt av vårdpersonalen. Men för att vården ska kunna omorganiseras utifrån den kompetensförsörjningsmodell som prövas i Region Jämtland Härjedalen måste den vårdnära servicen byggas ut till en fullt fungerande funktion.

I dag är personalen inom den vårdnära servicen bara i tjänst måndag till fredag. I rapporten föreslås att funktionen ska vara igång även på helgerna.

Sedan patientnära städ infördes på avdelningarna har man sluppit större magsjukeutbrott. Men om det är ett direkt resultat av att städningen blivit bättre är enligt rapportförfattarna för tidigt att säga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida