Utbildning

Studenter missar patienters psykosociala behov

Studenter missar patienters psykosociala behov
Att kunna se helheten och identifiera patienternas samtliga omvårdnadsbehov är grunden i sjuksköterskans kompetensområde och den personcentrerade vården. Arkivbild. Getty Images

Sjuksköterskestudenter har lättare för att upptäcka patienternas fysiska och praktiska omvårdnadsbehov än de psykosociala. Nu behöver utbildningen bli bättre på att stödja studenter att utveckla sin helhetssyn, menar forskarna bakom en  ny internationell studie.

Studien har gjorts bland sjuksköterskestudenter i fem länder och syftet var att undersöka studenternas förmåga att se patientens olika omvårdnadsbehov.

När de 398 studenterna från Sverige, England, Japan, Kanada och Australien fick identifiera omvårdnadsbehoven i tre olika patientfall var det få som lyckades pricka in alla rätt.

Likheter mellan studenter

Studenterna, både på grundutbildningen och specialistnivå, var till exempel duktiga på att se behov som nutrition och kommunikation hos en strokepatient, men hade svårare att se patientens önskemål som delaktighet och integritet.

Förutom att undersöka hur väl studenterna kunde pricka in patienternas samtliga omvårdnadsbehov ville forskarna undersöka om det fanns några skillnader i träffsäkerhet mellan dem på grundutbildning respektive specialistutbildning.

…och skillnader

Resultatet visade att studenterna på grundutbildningen generellt såg färre omvårdnadsdiagnoser men att de utvecklade sin förmåga att identifiera patienternas behov ju längre de kommit i sin utbildning. Studenterna på specialistutbildningarna visade samtidigt en större variation inom gruppen i hur många korrekta omvårdnadsdiagnoser de kunde ställa.

Forskarna bakom studien skriver att de till sin förvåning upptäckte att i ett patientfall, som handlade om en tonåring med ätstörningar, var studenterna på grundutbildningen bättre på att se patientens psykosociala behov av till exempel integritet och valfrihet. När forskarna, bland andra svenska kliniska lektorn och docenten Eva Jangland från Akademiska sjukhuset, resonerar kring detta faktum tror de att det beror på att de färdiga sjuksköterskorna inte har möjlighet att utveckla de förmågorna när de väl börjar arbeta.

Satsa på utbildningen

Att kunna se helheten och identifiera patienternas samtliga omvårdnadsbehov är grunden i sjuksköterskans kompetensområde och den personcentrerade vården. Därför är det viktigt att redan under utbildningen stötta studenterna att utveckla den förmågan. Det räcker inte bara att fokusera på studenternas teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, menar forskarna.

Att stanna upp och få reflektera kring patientfall i gruppdisskusioner kan hjälpa studenterna. Vidare föreslår forskarna ett utökat samarbete mellan lärosätena och sjuksköterskorna som handleder studenterna under den verksamhetsförlagda utbildningen.

Studien är publicerad i Journal of Clinical nursing

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida