Bröstcancer arbetsskada i Danmark

Bara ett sund skiljer Sverige och Danmark åt, men ibland är avståndet långt. Precis som inom who räknar Danmark nattarbete som en risk för bröstcancer. Kvinnor kan därmed få sin cancer erkänd som arbetsskada. I Sverige tvistar forskare ännu om sambandet.

1 september 2009

Arbetat 20 år med minst ett nattskift per vecka? Utvecklat bröstcancer? I Danmark är det grund för ersättning på grund av arbetsskada.?Det är danska Arbejdstilsynets särskilda utskott för arbetsskador (Erhvervssygdomsutvalget) som sedan november 2007 erkänner bröstcancer hos nattarbetande sjuksköterskor som en arbetsskada. ?

Bakgrunden är en undersökning från Århus universitetssjukhus som visar att sjuksköterskor som har arbetat natt har en förhöjd risk för bröstcancer. Undersökningen är beställd av Erhvervssygdomsutvalget.?

I december 2007 publicerades också en artikel i The Lancet Oncology, där en studie från who-organisationen iarc, International agency for research on cancer, refererades. Också den studien visar ett samband mellan nattarbete och cancer. Själva rapporten är ännu inte publicerad, men sammanfattningen i tidskriften räckte för att Erhvervssygdomsutvalget skulle stärkas i sitt beslut.??

Det fordras minst 20 års regelbundet nattarbete för att bröstcancer ska klassas som yrkesskada. Att det blev just 20 år beror på att de undersökningar som hittills finns tillgängliga visar en ökad förekomst av bröstcancer efter 20 till 30 års nattarbete.?

– Man kan väl säga att det var ett politiskt beslut i avvaktan på vad nya studier kan visa, säger Grete Christensen, tillförordnad ordförande för dsr, Dansk sygeplejeråd, den danska sjuksköterskeorganisationen.?

Såvitt hon har kunnat utröna är det bara i Danmark som bröstcancer erkänns som arbetsskada hos kvinnor som har arbetat nattskift.??

De första signalerna om att det kunde finnas ett samband mellan nattarbete och bröstcancer kom i en studie som omfattade alla arbetsskador i Danmark från 1970 till 1997. När den presenterades i Erhvervssygdomsutvalget, där dsr finns representerat, bestämde sig dsr för att försöka få till stånd fördjupade studier – det resulterade i Århusrapporten. dsr har sedan drivit på för att få bröstcancer i samband med natt­arbete klassad som arbetsskada.??

Men också för att minimera arbetet på natten och förbättra arbetsförhållandena för dem som ändå tvingas arbeta natt. Grete Christensen nämner sådant som möjlighet att koppla av. Så kallade power naps, en tupplur på natten, blir mer och mer accepterat på danska sjukhus. Personalen måste också ha bra mat – ingen klarar en natt på ett par koppar kaffe.?

– Arbetsmiljön har verkligen kommit på kartan tack vare Erhvervssygdomsutvalgets beslut, och det är vi tacksamma för, säger Grete Christensen.?

Hon tycker förstås också att det är bra att de som drabbats av bröstcancer får ersättning.?

– Pengar kan inte ta bort sjukdomen, men de kan användas till annat, säger hon.?

I den arbetsgrupp som tog fram rapporten från Århus universitet finns Johnni Hansen. Han är forskare knuten till Kræftens bekæmpelse, den danska motsvarigheten till Cancerfonden.?

Han berättar att undersökningen bygger på åtta studier av sambandet mellan bröstcancer och nattarbete. Ett vägt genomsnitt av de åtta studierna visar att nattarbete ökar risken för att få bröstcancer med 40 procent. Det tydligaste sambandet visar en norsk studie; enligt den är risken 220 procent större för att få bröstcancer efter nattarbete.?

Tre av studierna bygger på registerdata om sjuksköterskor, och det är just dessa tre som tydligast visar sambandet mellan nattarbete och bröstcancer. Andra studier, som gäller sambandet mellan nattarbete och prostatacancer, tjocktarmscancer och cancer i allmänhet, visar inget samband.??’

Johnni Hansen tycker att man bör begränsa sitt nattarbete till högst tio år och arbeta högst två nätter i veckan.?

– Om man arbetar flera nattpass i rad påverkar det kroppen så att den vänjer sig vid att vara vaken på natten. Det kan vara svårt att komma ur en sådan vana, säger han.?

Det är inte bara de registerstudier som har gjorts som pekar på ett samband mellan nattvak och bröstcancer. Johnni Hansen hänvisar till djurförsök som klart visar detta samband.??

Bristen hos de studier som Århusrapporten bygger på är att de data som använts inte från början är avsedda för att leta efter just detta samband. Därför inledde Kræftens bekæmpelse 2003 en specialinriktad studie om sambandet mellan nattarbete och bröstcancer.?

I studien intervjuas två grupper. I den ena ingår bara sjuksköterskor – 350 som har drabbats av bröstcancer och 1 000 friska. Den andra gruppen består av industriarbetare, 1 000 drabbade och 2 000 friska. Studien är klar och resultaten analyseras just nu. Johnni Hansen hoppas att den ska kunna presenteras vid årsskiftet.??

Också i Storbritannien har uk Health and Safety Executive beslutad att låta utföra en omfattande studie om sambandet mellan bröstcancer och skiftarbete. Den ska vara klar 2011.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida