Hälsosamt arbetsliv

Vårdförbundet och SKL eniga om hur sjuktalen ska minskas

Vårdförbundet och SKL eniga om hur sjuktalen ska minskas
SKL har tillsammans med Vårdförbundet och de andra fackförbunden inom den offentliga sektorn presenterat ett åtgärdspaket i syfte att minska sjukskrivningarna. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackförbund inom offentlig verksamhet enats med SKL om en rad åtgärder för att skapa mer hälsosamma arbetsplatser. Förslagen överlämnas till regeringen i dag.

19 augusti 2016

I juni i år lämnade regeringen in en lagrådsremiss om så kallad ”hälsoväxling”, ett förslag som gav arbetsgivarna större ekonomiskt ansvar för långtidssjukskrivningarna i utbyte mot sänkt arbetsgivaravgift.

I lagrådsremissen föreslogs bland annat att arbetsgivarna ska betala 25 procent av sjukpenningen efter 90 dagars sjukskrivning. 

Förslaget om hälsoväxling har kritiserats av flera parter på arbetsmarknaden, bland annat arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Sjukskrivningarna ökat med 75 procent

Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat med 75 procent, varav kommunerna och landstingen står för de allra flesta sjukskrivningarna.

Enligt Johan Larsson, vice ordförande i Vårdförbundet, skulle regeringens lagförslag kunna leda till att människor med olika typer av kroniska sjukdomar får det svårare att bli anställda.

– Risken är att arbetsgivarna ser till att få friska medarbetare genom att selektera bort dem som har en tendens att bli sjukskrivna.

Om lagen skulle gå igenom menar SKL att framför allt små kommuner med dålig ekonomi och bristande skatteunderlag skulle drabbas hårt. Med ökade kostnader för sjukskrivningarna skulle dessa kommuner få ännu sämre ekonomi vilket i slutändan skulle sätta ytterligare press på den kommunala servicen, vilket i sin tur skulle leda till ännu fler sjukskrivna.

Men socialförsäkringsminister Annika Strandhäll öppnade en bakdörr. Om arbetsmarknadens parter kunde komma överens om andra åtgärder som kan minska sjukfrånvaron skulle lagförslaget om hälsoväxling dras tillbaka.

SKL har nu tillsammans med bland andra Vårdförbundet och de andra fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn tagit fram ett åtgärdspaket som i dag överlämnas till regeringen. Det omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden.

Tre exempel på åtgärder från parternas sida:

  • Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro.
  • Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning.
  • Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna följer arbetsmiljölagens krav på företagshälsovård.

Åtgärdspaketet omfattar också en rad andra förslag till regeringen, till exempel bör regeringen:

  • Utveckla möjligheterna att delvis återgå i arbete i kombination med fortsatt sjukskrivning.
  • Överväga att inom sjukförsäkringen utveckla förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan.
  • Långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovården.
  • Utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida