Klagomål i vården

Allt fler klagar på vården

Allt fler klagar på vården
Sex av tio anmälningar till patientnämnderna rör kvinnor. Arkivbild: Getty Images

Klagomål på vården från patienter, närstående och anhöriga fortsätter att öka, om än inte i samma takt som tidigare år. Under 2017 tog patientnämnderna emot nära 37 000 klagomål. Som tidigare år rör de flesta klagomålen kvinnor.

Trenden med att allt fler människor klagar på den vård de fått fortsätter. Under 2017 ökade antalet anmälningar till patientnämnderna i landet med en procent, till totalt 36 714 klagomål. Det visar Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, senaste årssammanställning över verksamheterna vid landets patientnämnder.

  • Fler äldre än yngre klagar på vården.
  • Fler kvinnor än män upplever att de blivit dåligt bemötta av vårdpersonal.
  • Männen klagar i stället mer över tillgängligheten i primärvården, brister som rör läkemedel inom psykiatrin och brister i olika intyg som de fått från vården.
  • Fler än tidigare klagar på att vårdplaneringen mellan vårdgivare inte fungerar.
  • Fler klagar också på dataintrång, medicinsk utrustning och kulturella och språkliga hinder i mötet med vårdpersonalen.
  • Nästan hälften av alla klagomål rör den somatiska specialistvården. En tredjedel rör primärvården medan endast två procent gäller den kommunala vården.
  • Vanligast är klagomål som rör brister vård och behandling. Näst vanligast är att man klagar på dåligt bemötande och information.
  • Skillnaderna är stora mellan olika regioner och landsting. I exempelvis Skåne ökade klagomålen med 19 procent medan de i Västra Götaland minskade med 9 procent.

En betydligt mindre andel av klagomålen går direkt till Ivo. Men där var ökningen å andra sidan betydligt större än i patientnämnderna. Under 2017 tog Ivo emot 8 338 klagomål, vilket motsvarar en ökning på 16 procent jämfört med året dessförinnan.

Från den 1 januari 2018 ska patienter och närstående lämna klagomål och synpunkter på vården direkt till vårdgivarna. Ivo ska i fortsättningen bara ta hand om de mest allvarliga klagomålen.

Den nya lagstiftningen har redan gett avtryck i statistiken. Under det första kvartalet i år ökade klagomålen till patientnämnderna med 3 procent medan klagomålen till Ivo minskade med hela 33 procent jämfört med samma period i fjol.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida