Bakläxa för utbildningar till röntgensjuksköterska

I Luleå och Örebro har de ett år på sig att rätta till bristerna för att inte förlora examenstillståndet.

Resultaten av Universitetskanslerämbetets gransking av landets åtta utbildningar för röntgensjuksköterskor offentliggjordes i dag.

Ingen av utbildningarna har fått det högsta omdömet ”Mycket hög kvalitet” men sex har fått omdömet ”Hög kvalitet”: utbildningarna på Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping, Karolinska institutet i Stockholm, Lunds universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Brister i Örebro och Luleå

Röntgensjuksköterskeutbildningarna på Luleå tekniska universitet och Örebro universitet bedöms däremot ha bristande kvalitet.

Det granskade urvalet av självständiga arbeten i utbildningen visar enligt Universitetskanslerämbetet att studenterna på båda utbildningsorterna saknar tillräckliga kunskaper om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. De anses inte heller ha kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen.

Örebro får dessutom underkänt när det gäller målet att studenterna ska ha visat förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående.

Får ett år på sig

Senast  i slutet av januari nästa år ska de båda universiteten ha lämnat in en redogörelse till Universitetskanslersämbetet över de åtgärder de vidtagit för att höja kvaliteten. Sedan avgör myndigheten om lärosätet ska få fortsätta utfärda examen eller inte.

Tidigare har utbildningarna för biomedicinska analytiker granskats (se länkar till höger). Under första kvartalet i år väntas resultaten för sjuksköterskeutbildningarna komma.

Fakta

Sedan första januari 2013 har Universitetskanslersämbetet uppdraget att kvalitetssäkra högskoleutbildningarna, vilket tidigare sköttes av Högskoleverket.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida