Åldersbeömning

Magnetkamera relativt säker metod vid åldersbedömning

Magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning av pojkar. För flickor är osäkerheten däremot större. Det visar en ny studie som Blekinge tekniska högskola och Karolinska institutet utfört på uppdrag av Socialstyrelsen.

Förra året fick Rättsmedicinalverket, RMV, i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. För att avgöra om någon är över eller under 18 år undersöks visdomständer med röntgen och knäled undersöks med magnetkamera, MR.

Metoden har på senare tid fått skarp kritik från flera håll. Svensk sjuksköterskeförening hör till dem som krävt att åldersbedömningarna pausas tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ny studie presenteras

Samtidigt har Socialstyrelsen haft ett regeringsuppdrag att fördjupa kunskapen om åldersbedömning med MR-undersökning. Själva studien har sedan utförts av Karolinska institutet och Blekinge tekniska högskola, som i dag presenterar sina resultat.

I studien ingick 938 personer i åldern 14–21 år, som är folkbokförda i Sverige. Fem olika tillväxtzoner i knäleden, handleden och fotleden har undersökts med en MR-sekvens som återger brosk. I en tilläggsstudie, med 400 av de 938 deltagarna, har enbart den övre delen av knäleden undersökts med en MR-sekvens som avbildar bland annat skelett – den metod som Rättsmedicinalverket, RMV, använder.

– En kombination av övre delen av knäleden och handleden visar på en relativt hög tillförlitlighet för pojkar under 18 år. För enbart knäleden är tillförlitligheten också hög. När det gäller fotleden har vi funnit att den inte ökar tillförlitligheten i bedömningen, säger Johan Sanmartin Berglund, professor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Inte lika träffsäkert för flickor

För flickor under 18 år är tillförlitligheten betydligt lägre än för pojkar. Det förklaras av att benmognaden sker tidigare hos flickor än hos pojkar. Å andra sidan är tillförlitligheten i bedömningen högre för kvinnor än för män som är 18 år eller äldre.

Studien har även undersökt hur ett antal bakgrundsfaktorer påverkar benmognaden. Resultaten tyder inte på att föräldrarnas födelseland spelar roll för tillförlitligheten. Inte heller socioekonomi, fysisk aktivitet, självskattad pubertet eller BMI tycks bidra till förbättrad tillförlitlighet.

– Det finns i dag ingen medicinsk metod som med hundraprocentig säkerhet kan fastställa en persons ålder. Men den nya studien bekräftar att magnetkameraundersökning är en användbar metod för åldersbedömning, framför allt för pojkar. Den som ska använda metoden måste ta hänsyn till att målgruppen i studien kan skilja sig från en tänkt användarmålgrupp, säger Lars-Torsten Larsson, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida