Mödrahälsovården viktig för att upptäcka våld i nära relationer

Mödrahälsovården viktig för att upptäcka våld i nära relationer
Kristin Håland, doktorand vid Sahlgrenska akademin. Foto: Krister Svahn

Förutom att skydda barnet och kvinnan kan mödrahälsovården fånga upp män som vill ändra sitt våldsbeteende.

Var femte gravid kvinna i Sverige utsätt för våld i hemmet och barn som föds i dessa familjer utsätts för stora risker. Ändå är allmänhetens och mödrahälsovårdens kunskap om våld mot gravida liten, konstaterar Kristin Håland, doktorand vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

I en ny avhandling försöker hon ta reda på mer genom djupintervjuer. Sju norska kvinnor som utsatts för våld under graviditeten och tio norska män som slagit sina gravida partners har intervjuats.

Kvinnor och män

Intervjuerna visar att både kvinnor och män har svårt att berätta om sin situation på grund av plågsamma känslor av otillräcklighet och skam.

Våldet upptar en stor del av de gravida kvinnornas liv och leder till svåra beslut. En kvinna beskriver hur hon slits mellan att göra allt för att skydda sitt barn och samtidigt försöka tillfredsställa sin aggressiva partner.

Behöver känna sig starka

Kvinnorna känner många gånger stor ambivalens och söker exempelvis ofta stöd hos sin egen mor under graviditeten, även då detta är en problematisk relation som de tidigare känt otrygghet i.

Trots sin utsatthet vill inte kvinnorna betraktas som offer.

– De upplever att det gör dem passiva och kraftlösa i sin strävan att förändra sin våldsutsatta situation, säger Kristin Håland.

Dåliga förebilder

Männen som slår vill utifrån sin situation inte bara bli sedda som våldsmän utan vill också få uppmärksamhet för sina bra sidor, visar intervjuerna. Många utrycker att de vill lära sig att bli bra pappor, men att de saknar goda förebilder eftersom deras egna fäder också var våldsamma.

– Mina studier visar att barnet kan bli en motivationsfaktor för männen när det gäller att söka hjälp för sitt våldsbeteende. Flera män beskriver en tydlig vilja att förändras till det bättre efter det att barnet fötts, säger Kristin Håland.

Måste se problemen

Inte minst för det ofödda barnets skull borde mödrahälsovården bli bättre på att upptäcka våld i nära relationer, konstaterar Kristin Håland i sin avhandling. I dag lyfter de nationella riktlinjerna för mödrahälsovård fram våld i nära relationer som ett folkhälsoproblem. Men gravida tillfrågas inte rutinmässigt överallt i landet om de har erfarenhet av våld.

Många barnmorskor saknar stöd och handfasta verktyg för att hantera den här svåra frågan, visar bland annat forskning vid Malmö högskola, som Vårdfokus tidigare skrivit om.

Nytt i Norge

I Norge pågår just nu ett arbete för att göra mödrahälsovården bättre på att upptäcka och hjälpa gravida kvinnor som utsätts för våld av sin partner. Nya riktlinjer är på väg och målet är att alla gravida rutinmässigt ska tillfrågas om våld i relationen. Denna modell borde kunna användas även i Sverige, anser Kristin Håland.

– Det skulle bidra till att stärka barnets hälsa och livskvalitet, även om det krävs mer forskning för att utveckla metoder om hur frågan lämpligast bör ställas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida