Det är sällan ambulanspersonal dokumenterar misstanke om svår sepsis (blodförgiftning) trots att en hög andel av patienterna vårdas i ambulans.

I en ny studie granskades samtliga fall av patienter som vårdats på sjukhus i Västra Götaland för bakteriell sepsis under en tremånadersperiod – sammanlagt 700 patienter. Misstanke om sepsis hade dokumenterats av ambulanspersonal i endast sex procent av fallen.

Snabb behandling avgörande

Sepsis behandlas med syrgas, intravenös vätska och antibiotika. Chansen för överlevnad är god om behandlingen sker snabbt.

– När det gäller hjärtinfarkt och stroke har prehospital identifiering nästan halverat tiden till behandling av patienterna, vilket har räddat liv. Det är viktigt att även sepsis identifieras tidigt, säger sjuksköterskan Angela Bång, docent i prehospital akutsjukvård, i ett pressmeddelande från Högskolan i Borås.

Hon arbetar sedan ett par år tillbaka med studien MISSIS (Misstänka och behandla svår sepsis i ambulanssjukvård). Målet är att ta reda på hur ambulanspersonal identifierar patienter med sepsis samt ta fram ett bedömningsinstrument som underlättar.

Allmänna symtom

Patienter med sepsis har ofta flera symtom av ganska allmän karaktär, vilket gör det lätt att misstänka andra åkommor. Symtomen kan till exempel vara illamående, kraftiga buk- eller bröstsmärtor, muskelsvaghet och kraftig allmänpåverkan som kan misstas för så skilda sjukdomar som magsjuka, hjärtinfarkt eller stroke.

Att ta fram ett beslutsstöd för att upptäcka sepsis är därför inte helt enkelt.

– Det är en resa fram till ett färdigt frågeprotokoll, men nu har vi fått en doktorand som arbetar med det och då kommer det att bli resultat, säger Angela Bång.