Under 2015 kritiserade FN:s barnrättskommitté Sverige för hur barn tas om hand i den psykiatriska vården. Bland annat kritiserades användningen av bältesläggning och isolering inom barn- och ungdomspsykiatrin. Sverige uppmanades att omedelbart förbjuda dessa tvångsåtgärder som framför allt drabbar flickor som skadar sig själva.

I medierna har flera av dessa barn och unga vittnat om hur de skickats till en rättspsykiatrisk avdelning där mördare, våldtäktsmän och andra allvarligt psykiskt störda vuxna vårdas.

  • Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas tvångsvårdades 278 barn mellan 0 och 17 år under 2014.
  • Av dessa var 179 flickor.
  • Av 186 registrerade fastspänningar gällde 176 flickor.

För att minska på tvångsåtgärderna mot barn fick regeringens nationella samordnare i december 2016 i uppdrag att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT.

I dag överlämnades betänkandet från samordnaren till socialministern Annika Strandhäll. Bland annat föreslås att:

  • Möjligheterna att använda tvångsåtgärder mot barn kraftigt ska begränsas. Synnerliga skäl ska föreligga för de mest integritetskränkande åtgärderna.
  • Barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna om det inte i det enskilda fallet bedöms vara förenligt med barnets bästa.
  • Barn ska inte få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • Möjligheterna att överklaga beslut för barn inom tvångsvården ska stärkas.
  • Barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas vid alla beslut och åtgärder som rör barn.
  • Möjligheterna till insyn och kvalitetsutveckling i vården ska stärkas genom inrättandet av ett särskilt utvecklings- och kontrollorgan: Nämnden för utveckling och kontroll av psykiatrisk tvångsvård av barn.