Trenden med att allt fler människor klagar på den vård de fått fortsätter. Under 2017 ökade antalet anmälningar till patientnämnderna i landet med en procent, till totalt 36 714 klagomål. Det visar Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, senaste årssammanställning över verksamheterna vid landets patientnämnder.

  • Fler äldre än yngre klagar på vården.
  • Fler kvinnor än män upplever att de blivit dåligt bemötta av vårdpersonal.
  • Männen klagar i stället mer över tillgängligheten i primärvården, brister som rör läkemedel inom psykiatrin och brister i olika intyg som de fått från vården.
  • Fler än tidigare klagar på att vårdplaneringen mellan vårdgivare inte fungerar.
  • Fler klagar också på dataintrång, medicinsk utrustning och kulturella och språkliga hinder i mötet med vårdpersonalen.
  • Nästan hälften av alla klagomål rör den somatiska specialistvården. En tredjedel rör primärvården medan endast två procent gäller den kommunala vården.
  • Vanligast är klagomål som rör brister vård och behandling. Näst vanligast är att man klagar på dåligt bemötande och information.
  • Skillnaderna är stora mellan olika regioner och landsting. I exempelvis Skåne ökade klagomålen med 19 procent medan de i Västra Götaland minskade med 9 procent.

En betydligt mindre andel av klagomålen går direkt till Ivo. Men där var ökningen å andra sidan betydligt större än i patientnämnderna. Under 2017 tog Ivo emot 8 338 klagomål, vilket motsvarar en ökning på 16 procent jämfört med året dessförinnan.

Från den 1 januari 2018 ska patienter och närstående lämna klagomål och synpunkter på vården direkt till vårdgivarna. Ivo ska i fortsättningen bara ta hand om de mest allvarliga klagomålen.

Den nya lagstiftningen har redan gett avtryck i statistiken. Under det första kvartalet i år ökade klagomålen till patientnämnderna med 3 procent medan klagomålen till Ivo minskade med hela 33 procent jämfört med samma period i fjol.